System informacji turystycznej i jego usługi w opinii odwiedzających województwo podkarpackie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nizioł, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Z marketingowego punktu widzenia turysta poszukuje korzyści. Jedną z takich korzyści jest informacja. Dostarczeniu tej korzyści ma służyć – i służy – informacja turystyczna, a właściwie jej system. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty informacji w procesie obsługi ruchu turystycznego. Wykorzystano również wybrane wyniki badań przyjazdowego ruchu turystycznego przeprowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2015 r., odnoszące się m.in. do opinii respondentów na temat oceny usług informacji turystycznej w regionie. Profesjonalna informacja turystyczna potrzebna jest na każdym etapie konsumpcji turystycznej, ale różny powinien być jej rodzaj, zakres i forma, dlatego też w opracowaniu przybliżono m.in. konstrukcję Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, z którego usług korzystają zarówno polscy, jak i zagraniczni turyści.
From the marketing perspective a tourist is looking for the benefits. One of such benefit is information. The purpose of this article is to show the essence of the information in the process of tourist services. For this purpose were presented the selected results of research of inbound tourist flow in the podkarpackie province in 2015, relating to the respondents’ opinion e.g. concerning the assessment of tourist information services in the region. Professional tourist information is needed at every stage of tourism consumption but the type, scope and form should be different, and therefore the paper outlines, among others, the structure of Polish Tourist Information System, which is used by Polish and foreign tourists.
Opis
Słowa kluczowe
turystyka , system informacji turystycznej , technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) , tourism , tourist information system , information and communication technology ICT
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 163–168