Edukacja i system szkolnictwa niemieckiego na przykładzie zawodu fizjoterapeuty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Handkiewicz, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano system szkolnictwa niemieckiego na podstawie modelu kształcenia fizjoterapeutów. Opisano poszczególne typy szkół, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez możliwości, jakie niosą za sobą szkoły ponadpodstawowe – zawodowe, a także uczelnie wyższe. Został poruszony problem dostępności i klarowności systemu edukacyjnego w Niemczech. Na podstawie danych niemieckiego urzędu statystycznego dokonano analizy zaangażowania społeczeństwa w proces nauki w kontekście uzyskanego wykształcenia.
This article deals with the German education system and especially with the education of physiotherapists. Various school types are described starting with elementary school and going on to post-primary schools – vocational schools as well as higher education institutions. The problem of accessibility and clarity of the education system in Germany was raised; all people are requested to get involved with extensive learning. Based on the data of the German statistical office, the analysis of public involvement in the learning process in the context of the obtained education was made.
Opis
Słowa kluczowe
szkolnictwo niemieckie , edukacja , szkoły zawodowe , fizjoterapia w Niemczech , statystyka , German education system , education , vocational schools , physiotherapy in Germany , statistics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 73–78