Czy „świadek-ekspert” przyspiesza postępowanie uproszczone?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Skorupka, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Instytucja „świadka-eksperta” została wprowadzona do postępowania uproszczonego na mocy nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. Autor stawia tezę, że instytucja „świadka-eksperta” stanowi remedium na pogodzenie konieczności sięgnięcia po opinię biegłego i zagwarantowanie szybkości oraz efektywności postępowania uproszczonego. Mimo założenia, że instytucja „świadka-eksperta” przyspiesza postępowanie uproszczone, w praktyce może je przeciągać, ponieważ stronie przeciwnej należy zapewnić możliwość kwestionowania opinii, aby nie dopuścić do naruszenia zasady równości stron oraz prawa do rzetelnego procesu.
A witness-expert institution was introduced to a simplified proceedings under the amendment to the Code of Civil Procedure of 4 July 2019. The author argues that the witness-expert institution is a remedy to reconcile the need to reach the expert’s opinion and guarantee the speed and effectiveness of the simplified proceedings. Despite the fact that the witness-expert institution accelerates the simplified proceedings, it can, in practice, stall them, since the opposing party should be given the opportunity to question the opinion so as not to breach the principle of equality of arms and the right to a fair trail.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie cywilne , postępowanie uproszczone , dowód , świadek , biegły , świadek-ekspert , opinia biegłego , opinia prywatna , civil procedure , simplified proceedings , evidence , witness , expert , witness-expert , expert opinion , private opinion
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 187–197