Analiza przepływów krwi w tętnicach szyjnych u pacjentów przed i po operacji endarterektomii i angioplastyce balonowej z implantacją stentu.

Abstrakt
Udar jest zespołem klinicznym charakteryzującym się nagłą ogniskową lub uogólnioną dysfunkcją mózgu. Stanowi on znaczny problem na Świecie, w Europie i w Polsce. W Polsce udar mózgu występuje średnio co 8 minut. Poprzedza go nagły spadek ciśnienia krwi. Udar oraz choroba niedokrwienna serca są najczęściej powodem zgonów oraz główną przyczyną trwałego kalectwa i niepełnosprawności. Ze względu na globalny charakter tych chorób kluczowe jest wybranie najwłaściwszej metody diagnostycznej oraz formy terapii oraz rodzaju zabiegu operacyjnego. W pracy zanalizowano dwie formy zabiegu: endarterektomię oraz angioplastykę balonową z implantacją stentu. Przeprowadzono analizę 106 pacjentów na podstawie różnicy w przepływie krwi w tętnicach szyjnych przed i po danym zabiegu. Analizowano pacjentów również pod kątem rodzaju schorzenia na które pacjent cierpiał. Celem pracy było dokonanie oceny różnic w przepływach krwi po zabiegu endarterektomii oraz po zabiegu angioplastyki balonowej z implantacją stentu. Na podstawie analizy można stwierdzić, iż oba zabiegi redukują szybkość przepływu krwi w tętnicach szyjnych, niwelując tym samym prawdopodobieństwo występowania udaru.
Stroke is a clinical syndrome characterized by a sudden focal or generalized brain dysfunction. It is a significant problem in the world, Europe and Poland. In Poland, a stroke occurs on average every 8 minutes. It is preceded by a sudden drop in blood pressure. Stroke and ischemic heart disease are the most common causes of death and the main cause of permanent disability and disability. Due to the global nature of these diseases, it is crucial to choose the most appropriate diagnostic method, the form of therapy and the type of surgery. Two forms of surgery were analyzed in the study: endarterectomy and balloon angioplasty with stent implantation. 106 patients were analyzed based on the difference in blood flow in the carotid arteries before and after the treatment. Patients were also analyzed for the type of disease the patient suffered from. The aim of the study was to evaluate the differences in blood flow after endarterectomy and after balloon angioplasty with stent implantation. Based on the analysis, it can be concluded that both treatments reduce the speed of blood flow in the carotid arteries, thus reducing the likelihood of a stroke.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR - 116 s.
Słowa kluczowe
Ultrasonografia dopplerowska , Udar mózgu , Tętnica szyjna wewnętrzna , Doppler ultrasonography , Stroke , Internal carotid artery
Cytowanie