„W trybie zdalnym …” – nauka – wychowanie – opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii. Refleksje i rozterki pedagoga

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Górnicka, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł został poświęcony aktualnym ważnym zagadnieniom związanym z ogłoszoną 11 marca 2020 roku przez WHO pandemią COVID-19. Na całym niemal świecie, w tym również w naszym kraju, trwa walka z nową, nieznaną dotychczas chorobą, a wszelkie działania zmierzają przede wszystkim do zatrzymania szybko postępującej transmisji zakażeń. Jednym z podejmowanych środków zaradczych jest ogłaszany w wielu krajach lockdown, obejmujący między innymi zamknięcie szkół i uczelni, w których nauka odbywa się w trybie zdalnym. Szkoły, nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice stanęli w obliczu wielu problemów i trudności organizacyjnych, technicznych, adaptacyjnych związanych z edukacją zdalną. Nieustannie pojawia się wiele pytań, a wśród nich między innymi takie, jak: Jak przezwyciężać problemy techniczne związane z edukacją w trybie zdalnym? Na co kłaść największy nacisk: na realizację programu nauczania czy na troskę o stan emocjonalny ucznia? Jak pracować z uczniem, zwłaszcza młodszym lub uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Autorka, w swoich rozważaniach dokonuje próby ukazania aktualnej sytuacji w zakresie zdalnej realizacji działalności edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej szkół, omawiając ją na podstawie literatury oraz wyników badań sondażowych realizowanych wśród nauczycieli. Badani nauczyciele w swoich opiniach określają zagrożenia i trudności powodowane koniecznością edukacji w trybie zdalnym, oceniają możliwości realizacji zadań wobec uczniów, a szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
The article is devoted to the current issues related to the COVID-19 pandemic, which was announced by the WHO on March 11 2020. The fight against a new, unknown until now disease takes a place all over the world, including our country. All the activities are aimed primarily at stopping the transmission of infections, which is progressing rapidly. One of the prevention actions is lockdown, which is being announced in many countries. It includes the closing of schools and universities and the learning takes place online. Schools, teachers, students and their parents are facing many organizational, technical and adaptation difficulties, which are connected with a distance education. There are many questions, e. g.: “How to overcome the technical problems? What should be more important: the completion of the syllabus or the emotional state of the student? How to work with a student, especially with the younger one or with a special educational needs? The author attempts to show the current situation in the area of realization of online education and care activities in schools. She discuss it basing on the literature and the research with the use of surveys among performed by teachers. The surveyed teachers define the threats and difficulties that are being caused by the necessity of online education. They assess the possibility of completing the tasks for students, especially for those with the special educational needs.
Opis
Słowa kluczowe
pandemia , kryzys , edukacja , uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , pandemic , crisis , education , student with the special education needs
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 91–105