Rola organów przedstawicielskich w procesie współrządzenia partycypacyjnego (participatory governance). Studium przypadku wybranych miast

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Szulc-Wałecka, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatnich dziesięcioleciach w wielu państwach rola organów przedstawicielskich uległa transformacji. Wpływ na to miały reformy inspirowane m.in. koncepcją współrządzenia (governance), jednak szczególnego znaczenia nabrał jeden z jego nurtów – participatory governance – promujący wzmocnienie zaangażowania obywateli oraz pogłębienie ich udziału w procesie decyzyjnym. Niniejsza tendencja jest widoczna także w Polsce, szczególnie w samorządach dużych miast. Celem artykułu jest zdefiniowanie ról, jakie pełnią organy przedstawicielskie w zmieniającym się procesie rządzenia, oraz ustalenie relacji pomiędzy ideą reprezentacji a koncepcją współrządzenia partycypacyjnego. Artykuł opiera się na badaniach przeprowadzonych w miastach na prawach powiatu położonych w województwie lubelskim. Wyniki badań dowodzą, że w procesie rządzenia słabnie rola rady, natomiast wzrasta znaczenie organu wykonawczego. Jednocześnie współrządzenie partycypacyjne wpłynęło na wykształcenie się nowych ról, jakie pełnią organy przedstawicielskie.
In recent decades, the role of representative bodies has been transformed in many countries. It was influenced by reforms inspired by the concept of governance, but one of its strands, i.e., participatory governance, which promotes empowering of citizens, strengthening their involvement, and deepening their participation in the decision-making process, has gained significance. This tendency is also visible in Poland, especially in the self-governments of large cities. The aim of the article is to define the roles of representative bodies in the changing governance process and the relationship between the idea of representation and the concept of participatory governance. The article is based on the research carried out in cities with county status located in the Lubelskie Voivodeship. Correspondingly, the research results show that the role of the council in the process of governance is weakening, while the importance of the executive body is increasing. At the same time, participatory governance influenced the creation of new roles that representative bodies currently play.
Opis
Słowa kluczowe
reprezentacja , partycypacja obywatelska , demokracja , współrządzenie , participatory governance , representation , citizen participation , democracy , governance , participatory governance
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(19)/2021, s. 87–104