Sektorowe charakterystyki państw UE wobec alternatywy konkurencyjność – spójność społeczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy modernizacji gospodarek obejmują zmiany relacji sektorowo-branżowych, które współcześnie ukierunkowane są na rozwój dziedzin związanych z modelem usługowej gospodarki opartej na wiedzy. Dynamiczne przekształcenia strukturalne wspierane są w ramach prowadzonej przez państwo polityki społeczno-gospodarczej. Jej realizacja wymaga jednak ustalenia hierarchii celów rozwojowych, które w praktyce mają często charakter alternatywny. Takie cechy wydają się przejawiać cele stymulowania konkurencyjności oraz zapewniania spójności społecznej. Ich godzenie na gruncie polityki sektorowej jest jednak, zdaniem autorki, zadaniem możliwym pod warunkiem właściwej identyfikacji tych branży, które łączą pozytywne oddziaływania w sferze produkcji oraz w sferze stosunków społecznych. Wobec powyższego w opracowaniu dokonano charakterystyki cech strukturalnych państw UE z punktu widzenia ich współzależności z poziomem wypracowywanej produkcji oraz dystrybucją dochodów. Zidentyfikowane zostały branże o najsilniejszych związkach z tak rozumianą konkurencyjnością i spójnością społeczną. Są to przede wszystkim dziedziny wiedzochłonne i usługowe. Negatywne relacje z punktu widzenia możliwości łączenia celów konkurencyjności i spójności odznaczają zaś sektor rolnictwa oraz przemysły nisko zaawansowane technologicznie. W opracowaniu zaprezentowano także syntetyczną ocenę zaawansowania sektorowego porównywanych gospodarek zakładając możliwość harmonizowania efektywności i sprawiedliwości społecznej. W tym celu zastosowano taksonomiczną metodę wzorca rozwoju, w której zagregowano zmienne wykazujące się istotną korelacją zarówno z poziomem PKB per capita, jak i współczynnikiem Giniego dla rozkładu dochodów. Najlepsze wyniki w ramach otrzymanego rankingu państw UE osiąga Szwecja, a także Wielka Brytania i Luksemburg. Ranking zamykają Rumunia, Bułgaria i Polska.
Processes of economic modernisation cover changes in sectoral relations, that nowadays are directed at development of branches connected with a model of service economy based on knowledge. Dynamic structural transformation is supported within the frames of state socio-economic policy. However, its realization requires to set up hierarchy of developmental goals, that in practice often takes an alternative character. Aims of stimulation of competitiveness and achieving social cohesion seem to reveal such features. Their harmonization within sectoral policy constitutes, by the author, a task possible to realise under conditions of proper identification of the branches which connect positive influences in a sphere of production and in a sphere of social relations. Thus, structural features of EU countries were characterised in the study, taking into account their relations with a level of production and an income distribution. There were identified some branches with the most significant connections with competitiveness and social cohesion understood in such way. That are, first of all, knowledge-intensive activities and service branches. Negative relations considering possibilities to connect aims of competitiveness and cohesion characterise sector of agriculture as well as low knowledge-intensive industries. In the study there was also presented a synthetic evaluation of sectoral advancement of the compared economies, assuming that it is possible to harmonize efficiency and social justice. To fulfill this task a taxonomic method of development model was used, in which features that were essentially correlated simultaneously with GDP per capita and Gini coefficient of income distribution were aggregated. The best results in the constructed ranking of EU countries achieve Sweden, United Kingdom and Luxembourg. The ranking is closed by Romania, Bulgaria and Poland.
Opis
Słowa kluczowe
cele polityki społeczno-gospodarczej , modernizacja , relacje strukturalne , branże wiedzochłonne , branże usługowe , aims of socio-economic policy , modernisation , structural relations , knowledge-intensive branches , service branches
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 104–122