Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Zalewski, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest zwięzłe zaprezentowanie i omówienie ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego, dotyczącego kwestii dowodowych. Pomimo że było ono stosunkowo nieliczne, to zachowało istotne znaczenie historyczne, zwłaszcza w zakresie kwestii związanych z oceną zeznań świadków. Stało się podstawą do sformułowania zasady testis unus, testis nullus. Było również źródłem inspiracji dla wykształcenia się w wiekach późniejszych tzw. legalnej teorii dowodowej.
The aim of this paper is to briefly present and discuss the legislation of the Emperor Constantine the Great regarding the issue of evidences. Although it was relatively small, it retained significant historical significance, especially regarding issues related to the assessment of witnesses' testimonies. It became the basis for formulating the principle testis unus, testis nullus. It was also a source of inspiration for the emergence in later centuries of the so-called legal concept of evidence.
Opis
Słowa kluczowe
dowód , proces rzymski , Konstantyn Wielki , evidence , Roman process , Constantine the Great
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 206–217