Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Dziembała, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zapewnienie spójności społecznej staje się ważnym kierunkiem realizowanych działań w ramach polityki ekonomicznej. Polityka ta promując innowacyjne projekty rozwiązujące problemy społeczne wnosi wkład w osiąganie spójności. Celem artykułu jest przedstawienie roli sektora publicznego we wspieraniu innowacji społecznych oraz omówienie doświadczeń Stanów Zjednoczonych i Polski w zakresie promowania tego rodzaju innowacji. Twierdzi się, że sektor publiczny posiada istotne znaczenie w promowaniu innowacji społecznych. Jednakże potencjał poszczególnych krajów w kreowaniu innowacji społecznych jest zróżnicowany i determinowany wieloma czynnikami. USA posiadają znaczący potencjał w zakresie wspierania innowacji społecznych, co wynika również z przyjętych rozwiązań instytucjonalnych, udzielanego finansowego wsparcia i aktywnego udziału wielu podmiotów, w tym podmiotów prywatnych. W Polsce należy zwrócić uwagę na kreowanie sprzyjających warunków ramowych na rzecz innowacyjnych działań i projektów rozwiązujących problemy społeczne, jak również zwiększyć wielkość środków przeznaczanych na finansowanie projektów z zakresu innowacji społecznych i aktywnie je promować.
Ensuring social cohesion is becoming an important direction for actions carried out within economic policy. By promoting innovative projects which solve social problems, this policy contributes towards the goal of achieving cohesion. The purpose of this article is to present the role of institutional support for social innovations and discuss experiences of Poland and the USA related to supporting such innovations. It is said that the public sector holds considerable significance for promotion of social innovations. However, the potential of each country with respect to creation of social innovations is different and determined by multiple factors. The USA has considerable potential in the scope of supporting social innovations, which stems, among others, from adopted institutional solutions and substantial financial support with active participation of multiple entities, including privately held entities. In Poland, attention should be drawn towards creation of favourable framework conditions for innovative projects and actions oriented towards social problems; additionally, spending towards financing of social innovation projects should be increased, and the projects should be actively promoted.
Opis
Słowa kluczowe
innowacje społeczne , innowacje , rozwój inkluzywny , social innovations , innovations , inclusive development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 149–161