Zasada współdziałania w pomocy społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Łazutka-Gawęda, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ramach niniejszego opracowania omówiono charakter zasady współdziałania i jej specyfikę w ramach pomocy społecznej, która materializuje się w obowiązku współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Celem artykułu jest ponadto wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy zasadą współdziałania a wzrostem skuteczności, maksymalizacją efektywności oraz podnoszeniem jakości wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
This study discusses the nature of the principle of cooperation and its specificity as part of social assistance, which materializes in the obligation of cooperation of people and families, who are recipients of social assistance in solving their difficult life situation. The aim of the article is also to demonstrate the direct relationship between the principle of cooperation and the increase in efficiency, maximization of effectiveness and improvement in the quality of tasks performed by organizational units of social assistance.
Opis
Słowa kluczowe
współdziałanie , pomoc społeczna , trudna sytuacja życiowa , cooperation , social assistance , difficult life situation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 191–200