Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Wróbel, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z tendencji rozwojowych obserwowanych w gospodarce światowej od ponad trzydziestu lat jest systematyczny wzrost znaczenia sektora usług. Usługi wytwarzają ponad dwie trzecie produktu krajowego państw wysoko rozwiniętych. Stanowią one dynamicznie rozwijający się sektor tych gospodarek, oparty na wykorzystaniu kapitału ludzkiego oraz charakteryzujący się wysokim nasyceniem nowymi technologiami. Wzrost wykorzystania wiedzy specjalistycznej w usługach został dostrzeżony przez badaczy sektora usług, co znalazło wyraz w pojawieniu się „nowej” kategorii usług opartych na zaawansowanej wiedzy (Knowledge Intensive Services – KIS). Ich rozwój jest postrzegany jako wskaźnik przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Artykuł został podzielony na dwie części. W części pierwszej ukazano ewolucję znaczenia sektora usług w gospodarce Polski. Wskazano jego udział w strukturze PKB oraz zatrudnieniu. W tym miejscu dokonano również charakterystyki polskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz wskazuje zalety naszego kraju jako miejsca delokalizacji działalności usługowej. Omówione zostało również miejsce Polski w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług.
Over the past three decades, the service sector has increased dramatically and now occupies the largest share of the economy of advanced industrial societies. Services bring over two thirds of GDP in developed countries. They are a dynamic component of their economy, based on human capital and characterized by a high consumption of new technologies. An increase of exploiting the potential of specialized knowledge in services has been noticed by researchers of the service sector, which resulted in the appearance of a „new” category services based on specialized knowledge (Knowledge Intensive Services). Their development is perceived as an indicator of a shift towards knowledge based services. The article examines the importance of the service sector for the creation of knowledge-based economy in Poland. It is divided into two parts. Part one discusses the economic significance of the service sector in Poland. It analyzes the share of the service sector in GDP and employment. In that point the export of Poland service’s has also been characterized – in terms of its material structure. The second part analyzes the meaning of information-intensive services in shaping the economy based on knowledge in Poland and presents advantages of our country as a place for delocalizing services. The position of Poland in ranks of attractiveness for offshore services has also been analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
Polska , usługi , gospodarka oparta na wiedzy , offshoring , sektor IT , Poland , services , knowledge-based economy , offshoring , IT sector
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 306–319