Zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków daniną publiczną?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Wantoch-Rekowski, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ustawa – Prawo przedsiębiorców przewiduje, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Skuteczne złożenie wniosku wymaga spełnienia przesłanek podmiotowo-przedmiotowych, tj. wniosek może złożyć tylko przedsiębiorca i tylko w odniesieniu do przepisów dotyczących daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Artykuł zawiera analizy dotyczące ograniczeń w zakresie sprzedaży leków (zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków), w kontekście możliwości zakwalifikowania tych ograniczeń do danin publicznych. W opracowaniu wskazano czym są ciężary i świadczenia publiczne oraz daniny publiczne w świetle obowiązujących przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa. Z artykułu jednoznacznie wynika, że zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków jest istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorcy, ale nie jest daniną publiczną. W konsekwencji sformułowano wniosek, że przedsiębiorca nie może skutecznie złożyć wniosku o wydanie decyzji interpretacyjnej dotyczącej art. 86a ustawy – Prawo farmaceutyczne.
The Act – Entrepreneurs’ Law provides that an entrepreneur may submit an application to a competent authority or a competent state organisational unit for issuance of an explanation regarding the scope and manner of application of regulations from which the entrepreneur’s obligation to pay public levy or social or health insurance contributions arises, in his/her individual case (individual interpretation). The effective filing of an application requires the fulfilment of subjectmatter prerequisites, i.e. the application may be filed only by an entrepreneur and only in relations to the provisions concerning public levy or social and health insurance contributions. The article analyses the restrictions on the sale of medicines (prohibition of the so-called reverse distribution of medicines), in the context of the possibility of qualifying these restrictions as public tributes. The paper indicates what public burdens and benefits and public tributes are in the light of the applicable legislation, doctrinal views and case law. It is clear from the article that the prohibition of the so-called reverse distribution of medicines is an important restriction for the entrepreneur, but it is not a public tribute. Consequently, the conclusion is drawn that an entrepreneur cannot successfully apply for an interpretative decision regarding Article 86a of the Pharmaceutical Law.
Opis
Słowa kluczowe
ograniczenia ustawowe , ciężary i świadczenia publiczne , daniny publiczne , decyzje interpretacyjne , skutek czasowy zmiany wykładni prawa , odwrócona dystrybucja leków , statutory restrictions , public burdens and benefits , public tributes , interpretive decisions , temporal effect of changes in legal interpretation , reverse distribution of medicines
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (50) 2023, s. 149-159