Porównanie nawyków żywieniowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach wychowanie fizyczne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle badań ankietowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Janusz, Małgorzata
Wojdyło, Radosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prawidłowo zbilansowana dieta odgrywa istotne znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Zdrowe odżywianie to sposób żywienia, który polega na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Celem badań było porównanie nawyków żywieniowych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na dwóch różnych kierunkach, tj. wychowanie fizyczne i bezpieczeństwo wewnętrzne. Przedmiot pracy stanowią nawyki żywieniowe. Przyjęto hipotezę, że studenci wychowania fizycznego, uprawiając różne dyscypliny sportowe i uczestnicząc w toku studiów w zajęciach dotyczących zasad zdrowego odżywiania, powinni mieć lepsze nawyki żywieniowe niż ich koledzy z bezpieczeństwa wewnętrznego. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, zaś jako narzędzie badań – kwestionariusz ankiety. Ankieta składa się z 15 pytań, badania przeprowadzone zostały w maju 2020 r. na 112 studentach Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach wychowanie fizyczne i bezpieczeństwo wewnętrzne.
A properly balanced diet plays an important role in the proper functioning of the body. Healthy eating is a method of eating that involves the ingestion of health-promoting substances to ensure or improve health. The aim of the study is to compare the eating habits of students of the University of Rzeszów in two different faculties, i.e., Physical Education and Internal Security. The subject of the work is eating habits. It was hypothesized that physical education students practising various sports and having classes on the principles of healthy eating should have better eating habits than students of internal security. The study uses the method of a diagnostic survey, and the research tool - a questionnaire. The survey consists of 15 questions, the research was conducted in May 2020 on 112 students of the University of Rzeszów in the fields of Physical Education and Internal Security.
Opis
Słowa kluczowe
zdrowe odżywianie , nawyki żywieniowe studentów , makroskładniki , zbilansowana dieta , healthy eating , students’ eating habits , macronutrients , balanced diet
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 106-121