Codzienne życie seniorów w Polsce i w Gruzji na przykładzie wybranych społeczności wiejskich

Abstrakt
Seniorzy zamieszkujący obszary wiejskie są szczególnie zagrożeni wykluczeniem i samotnością. Aktywność fizyczna i społeczna jest kluczowym elementem wspierania zdrowia. W populacji 60+ jest to czynnik współdecydujący o zdrowym starzeniu się i pozytywny środek zdrowotny. Bardzo często mają trudności w dostępie do instytucji wsparcia i zajęć przeznaczonych specjalnie dla nich. Często ich funkcjonowanie zależy od dobrych relacji z sąsiadami i rodziną.
Seniors living in rural areas are particularly at risk of exclusion and loneliness. Physical and social activity is a core element in supporting health. In the population of 60+ it is a co-decisive factor of healthy aging and a positive health measure. Very often they have difficulties in accessing support institutions and activities designed specifically for them. Often their functioning depends on good relations with neighbors and family.
Opis
Promotor: dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR - 334 s.
Słowa kluczowe
seniorzy , środowisko lokalne , samotność , wykluczenie społeczne , aktywność fizyczna i społeczna , seniors , local environment , loneliness , social exclusion , physical and social activity
Cytowanie