Религиозный фактор и легитимация власти в постсоветской России

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Рыбакова, Ольга Б.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Autorka podejmuje analizę procesu legitymizacji współczesnych elit społeczeństwa rosyjskiego. Formułuje tezę, że zachodzące zmiany polityczne we współczesnej Rosji pozwalają na różne możliwości adaptacji. Najczęściej wybieraną drogą są próby włączania się w struktury, mających charakter większościowy, organizacji religijnych. Konsekwencją tych tendencji jest formowanie się proreligijnej polityki wyznaniowej państwa.
The author undertakes an analysis of the process of legitimization of contemporary elite of Russian society. The author formulates the thesis that the political changes taking place in contemporary Russia allows the different possibilities of adaptation. The most popular way is an attempt to join in the structures religious organizations, which have character of majority. The consequence of these trends is formation a pro-religious of the state religious policy.
Opis
Słowa kluczowe
legitymizacja , kryzys systemowy , elita , ideologia , struktura społeczna , system religijny , легитимация , системный кризис , элита , идеология , социальная структура , религиозная система , legitimization , system crisis , elite , ideology , social structure , religious system
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 14 (2014), s. 191–200