Informacja jako towar w biurze rachunkowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pietrzak, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie roli informacji jako podstawowego elementu finalnego usług, świadczonych przez jednostki usługowo prowadzące księgi rachunkowe – biura rachunkowe. W artykule przedstawiono istotę i zakres działalności biur rachunkowych, omówiono sfery powiązań informacyjnych w biurze rachunkowym (sfera wewnętrzna i zewnętrzna), przedstawiono pożądane przez odbiorców cechy informacji zewnętrznych oraz rolę tych informacji w zaspokajaniu potrzeb klientów biura rachunkowego.
The purpose of the paper is to present the role of information as a fundamental element of the ultimate services provided by accountancy offices. The paper presents the nature and scope of activities of accounting offices, discusses the sphere of information linkages in the accounting office (internal and external), shows the characteristics desired by the recipients of external information and the role of information in meeting the needs of the accounting office.
Opis
Słowa kluczowe
biuro rachunkowe , usługi księgowe , informacja , potrzeby informacyjne odbiorców , cechy użytecznej informacji , accounting office , accounting services , information , information needs of customers , the characteristics of useful information
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 100-106