Wykrycie gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym ludzi w Polsce w latach 2004 – 2018 oraz badania nad jej występowaniem i charakterystyką

Abstrakt
Celem pracy była odpowiedź na pytanie: czy w Polsce występuje hantawirusowa gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym? Przedstawiono okres 15 lat badań potwierdzających rodzime i utrwalone występowanie zakażeń hantawirusowych w Polsce. W latach 2004 – 2018 przeprowadzono ogółem 1370 badań diagnostycznych u 721 osób. Rozpoznano 164 przypadki HFRS (22,7% badanych). Wśród chorych hospitalizowanych, w grupie DOBV-HFRS było 43% chorych z ciężkim przebiegiem choroby, 52% z umiarkowanym, 5% z łagodnym a wśród chorych w grupie PUUV-HFRS było 4% chorych z ciężkim przebiegiem, 66% z umiarkowanym i 30% z łagodnym. 2,3% wszystkich przypadków HFRS zakończyło się zgonem. Hemodializę przeprowadzono w 2,5% przypadków PUUV-HFRS i u 31% DOBV-HFRS. W obrazie klinicznym, HFRS była chorobą gorączkową, z ostrą małopłytkowością i skazą krwotoczną, z ostrym uszkodzeniem nerek i powikłaniami wielonarządowymi. Etiologia DOBV podwyższała ciężkość przebiegu HFRS 18-krotnie (OR=18,05 (Cl 5,05-64,57). Wśród grup zawodowych narażonych na zakażenia hantawirusowe (leśnicy) stwierdzono obecność przeciwciał anty-hantawirusowych na poziomie 3,18% (Lubelszczyzna) i 2,4% (Podkarpacie). Epidemiczny wzrost zachorowań na HFRS wystąpił u ludzi w Polsce w latach 2007, 2014 i 2021. HFRS zdiagnozowano w 8 województwach Polski: Wschodniej, Południowej i Centralnej. Największą liczbę przypadków HFRS rejestruje się w województwie podkarpackim, powiat sanocki jest hiperendemiczny (30,26 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców). HFRS w Polsce jest chorobą „niedoszacowaną” zwłaszcza u osób narażonych środowiskowo i zawodowo na tę zoonozę.
The aim of the study was an attempt to answer the question: Does hemorrhagic fever with renal syndrome occur in humans in Poland? Study presents data from 15-years research confirming the established and indigenous occurrence of hantavirus infections in Poland. In the years 2004 - 2018, a total of 1,370 diagnostic tests were carried out in 721 people. 164 cases of HFRS were diagnosed (22.7% of the patients). Among hospitalised patients, 43% of patients in the DOBV-HFRS group had severe disease, 52% had moderate disease, 5% had mild disease, and among patients in the PUUV-HFRS group, 4% had severe disease, 66% had moderate disease and 30% with mild. 2.3% of all HFRS cases were fatal. Implementation of renal replacement therapy was necessary in 2.5% of PUUV-HFRS cases and up to 31% of DOBV-HFRS patients. In the clinical presentation, HFRS in Poland was a febrile disease, with acute thrombocytopenia and hemorrhagic diathesis, with acute kidney injury and multi-organ complications. DOBV etiology increased the severity of HFRS 18-fold (OR=18.05 (CI 5.05-64.57). Among occupational groups exposed to hantavirus infections was found at level of 3.18% at foresters in the Lublin Region and 2.4% at foresters in the Subcarpathian. An epidemic increase in the incidence of HFRS in humans had occurred in Poland in 2007, 2014 and 2021. HFRS was diagnosed in 8 voivodeships of Poland: Eastern, Southern and Central. The highest incidence of HFRS in Poland in the Subcarpathian and in hyperendemic area of Sanok poviat. In Poland, HFRS is "underestimated" disease especially among people who are environmentally and professionally exposed to this zoonosis.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Józef Piotr Knap - 207 s.
Słowa kluczowe
HFRS , DOBV , PUUV , zoonoza , AKI , zoonosis
Cytowanie