Możliwości zagospodarowania odpadów z produkcji drobiarskiej w zgodzie z zasadami biogospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mroczek, Karolina
Rudy, Mariusz
Gil, Marian
Mroczek, Janusz R.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa drobiowego i jaj, jest istotnym elementem globalnej gospodarki żywnościowej. Jednym z powodów rozwoju branży drobiarskiej są względy zdrowotno-żywieniowe, coraz częściej brane pod uwagę przez świadomych konsumentów. Intensyfikacja produkcji drobiarskiej z jednej strony zapewnia wyższą opłacalność, ale z drugiej strony wiąże się z większą ilością produktów odpadowych. Problemy środowiskowe związane z użytkowaniem drobiu odnoszą się do takich zagrożeń jak: ograniczone możliwości zagospodarowania obornika i pomiotu, emisja amoniaku i gazów cieplarnianych, eutrofizacja czy trudności w racjonalnej utylizacji odpadów poubojowych. Gospodarka odpadowa w fermach i ubojniach drobiu nie zawsze jest prowadzona racjonalnie, stąd konieczność poszukiwania proekologicznych rozwiązań, wpisujących się w koncepcję biogospodarki i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Important components of global food economy include the market of animal products, including poultry meat and eggs. Development of poultry farming and processing is driven for instance by the fact that nutritional aspects are more and more commonly taken into account by informed consumers. Intensification of poultry production on the one hand leads to higher profitability, and on the other hand is linked with greater volume of waste products. Environmental problems resulting from the use of poultry are associated with such hazards as: limited options for utilizing manure and litter, emissions of ammonia and greenhouse gases, eutrophication and challenges linked to rational utilization of slaughterhouse wastes. Waste management in poultry farms and abattoirs is not always conducted in rational ways, therefore it is necessary to seek environmentally sound solutions, in line with the concepts of bioeconomy and sustainable rural development.
Opis
Słowa kluczowe
biogospodarka , produkcja drobiarska , odpady , bioeconomy , poultry production , waste
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 93–100