Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Obecność nierówności jest powszechna we współczesnych społeczeństwach. Dyskryminacja dotyczy różnych osób, które mogą różnić się od społeczeństwa ze względu na ich narodowość, religię lub płeć. Obecnie największą dyskryminowaną grupą są kobiety. Intensywność dyskryminacji kobiet jest zróżnicowana i w dużym stopniu zależy od instytucji definiujących pozycję kobiet na rynkach krajowych. W dokumencie porównano sytuację kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce. Porównanie to wykazało, że sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy jest lepiej zabezpieczona niż w Polsce. Sytuacja kobiet w Unii Europejskiej jest definiowana przez różne, skuteczniejsze instytucje niż te wprowadzone na polski rynek pracy. Analiza skupiła się na wspólnym prawie europejskim, a także na innych instytucjach i rozwiązaniach wpływających na sytuację kobiet na rynku pracy w UE. Przeanalizowano możliwość dostosowania tych instytucji na polskim rynku pracy w celu zwiększenia równości kobiet i mężczyzn w Polsce.
The presence of inequalities is common in contemporary societies. Discrimination touches different individuals who can be distinct from the society because of their nationality, religion or gender. The biggest group discriminated nowadays are women. The intensity of discrimination of women is diverse and to great extent depends on institutions that define the position of women in national markets. In the paper the situation of women in labour market in the European Union and Poland is compared. This comparison showed that the situation of women in European labour market is better secured than in Poland. The situation of women in the European Union is defined by different, more efficient institutions than the ones introduced in Polish labour market. The analysis concentrated on European Common law as well as on other institutions and solutions influencing the situation of women in labour market in the EU. The possibility of adaptation of those institutions in Polish labour market in order to make the situation of women and men in Poland more equal was analysed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 79-90