Świat społeczny Anonimowych Alkoholików

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-12-16
Autorzy
Zatorska-Zoła, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Uzależnienie od alkoholu jest uznawane za ważny problem społeczny wymagający opracowania skutecznych metod zapobiegania, leczenia i rozwiązywania następstw z nim związanych. Podjęcie leczenia, utrzymanie abstynencji, a następnie osiągniecie trwałej trzeźwości to duże wyzwanie dla uzależnionego. W celu dalszego umacniania abstynencji wskazane jest szukanie wsparcia w grupach samopomocowych, wśród których najpopularniejszą na całym świecie jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA). Celem dysertacji doktorskiej było dokonanie socjologicznej analizy Wspólnoty AA jako specyficznego świata społecznego wytwarzanego w toku interakcji, jakie zachodzą między jego uczestnikami. W opisie i sposobach badania tej społeczności posłużono się koncepcją świata społecznego zaprezentowaną i opisaną przez polską socjolog Annę Kacperczyk. W ramach podjętych badań założono ustalenie przyczyn popularności Wspólnoty AA, zbadanie uwarunkowań, które sprzyjają sile jej oddziaływania na osoby uzależnione, zrozumienie mechanizmów działania Wspólnoty sprzyjających powzięciu decyzji o zaprzestaniu picia oraz charakterystyka motywów skłaniających osoby uzależnione do poszukiwania pomocy w tego typu oddziaływaniach. Praca składa się z pięciu rozdziałów, które układają się w trzy wydzielone części. Pierwszą część stanowią dwa rozdziały teoretyczne, część druga pracy to rozdział metodologiczny. Część trzecia, empiryczna, stanowi zasadniczy element pracy, w rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki badań jakościowych, natomiast w rozdziale piątym omówiono wyniki badań ilościowych.
Alcohol addiction is rccognized as an important social problem requiring the development of effective methods of prcvention, treatment and resolution of related consequences. Starting a treatment, maintaining abstinence, and then achieving lasting sobriety is a big challenge for the addict. In order to further strengthen abstinence, it is advisable to seek support in self-help groups, among which the Alcoholics Anonymous Community (AA) is the most popular worldwide. The goal of the doctoral dissertation was to make a sociological analysis of the AA Community as a specific social world created in the course of the interaction that occurs between its participants. The description and methods of researching this community use the concept of the social world presented and described by Polish sociologist Anna Kacperczyk. As part of the research undertaken, it was assumed to determine the reasons for the popularity of the AA Community, to examine the conditions that favour the strength of its impact on addicts, to understand the mechanisms of Community action conducive to make a decision to stop drinking, and to characterize the motives that motivate addicts to seek help in this type of impact. The work consists of five chapters, which are arranged in three separate parts. The first part consists of two theoretical chapters, the second part is the methodological chapter. The third, empirical part is an essential element of the work, the fourth chapter presents the results of qualitative research, while the fifth chapter discusses the results of quantitative research.
Opis
Promotor: dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR - 236, [7] s.
Słowa kluczowe
alkohol , Wspólnota AA , świat społeczny , abstynencja , alcohol , Community AA , social world , abstinence
Cytowanie