Uplatňovanie digitálnej kompetencie uĉiteľov vo výuĉbe technických odborných predmetov

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Ćuriń, Milan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Vychádzajúc z cieľov ńkolskej reformy zamernej na stredné ńkoly, venujeme pozornosť digitálnej kompetencii uĉiteľov odborných predmetov na SOŃ. Na základe realizovaného prieskumu uvádzame vybrané výsledky vyhodnotenia dotazníka urĉeného uĉiteľom a ņiakom SOŃ z aspektu uplatňovania digitálnej kompetencie vo výuĉbe odborných predmetov.
Relating to determined aims of the school reform focused on high schools we are paying attention to digital competence of teachers teaching technical subjects in secondary technical schools. Based on a performed survey we are bringing forward results evaluating questionnaire for teachers and students of secondary technical schools from the view of application digital competence within the teaching process of technical subjects.
Opis
Príspevok je publikovaný s podporou projektu KEGA ĉ. 017UMB-4/2017
Słowa kluczowe
ńkolská reforma , digitálna kompetencia , uĉiteľ odborného predmetu , prieskum , dotazník , school reform , digital competence , teacher of technical subject , survey , questionnaire
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.174–179