Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Marszałek, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazano i uzasadniono umiejscowienie problematyki badań elektronicznych układów komutacyjnych w treściach kształcenia inżynierów kierunku informatyka. Na bazie analizy rozwiązań istniejących opisano projekt i realizację stanowiska do badania multipleksera, demultipleksera oraz szyny przesyłu danych. Stanowisko poddano wielokryterialnej ocenie sędziów kompetentnych, dokonano analizy wyników badań i wyciągnięto wnioski.
The article presents and justifies the position of the research issues of electronic switching circuits within the curriculum of educating computer science engineers. Based on the analysis of existing solutions we have described the design and implementation of a stand to study the multiplexer, demultiplexer and data transfer bus. The stand has undergone assessment of competent judges, analysis of the research results and conclusions reached thereafter.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja informatyczna , układy komutacyjne , multiplekser , demultiplekser , techniczne środki kształcenia , computer science education , switching circuit , multiplexer , demultiplexer , teaching aids
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 107–112