Mikroklimatické podmienky v odbornej učebni

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bánesz, Gabriel
Lukáčová, Danka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Meranie a posudzovanie mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku patrí k základným posudzovaným faktorom pracovného prostredia. Príspevok prezentuje namerané hodnoty mikroklimatických hodnôt vo vybranom pracovnom prostredí. Ide o odbornú učebňu, ktorá slúži na výučbu predmetov s podporou výpočtovej techniky. Sledované mikroklimatické hodnoty boli teplota, vlhkosť vzduchu, rosný bod, rýchlosť prúdenia vzduchu a obsah oxidu uhličitého a uhoľnatého. Namerané hodnoty boli spracované popisnou štatistikou a vyhodnotené podľa platnej legislatívy. V závere príspevku autori navrhujú opatrenia pre skvalitnenie mikroklimatických podmienok v sledovanej učebni.
Measurement and assessment of microclimatic conditions at certain workplace is one of the basic factors in the work environment. The paper presents measured values of microclimatic values in the work environment. It is a special classroom which is used for teaching subjects with the support of Information Technology. The monitored microclimatic values were temperature, air humidity, dew point, air flow rate and content of CO2 and CO. Measured values were processed by descriptive statistics and evaluated according to valid legislation. At the end of the paper, the authors suggest measures to improve microclimatic conditions in the classroom.
Opis
Słowa kluczowe
mikroklimatické podmienky , meranie , odborná učebňa , measurement , microclimatic conditions , work environment
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 49–54