Jakość życia seksualnego kobiet w wieku okołomenopauzalnym

Abstrakt
Jakość życia seksualnego kobiet w wieku okołomenopauzalnym Wstęp. Kobiety przechodzące okres okołomenopauzalny traktują życie seksualne jako ważny aspekt funkcjonowania społecznego. Cel pracy. Ocena jakości życia seksualnego kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Materiał i Metody. Grupa badana liczyła 200 kobiet w wieku 45-55 lat, a grupa kontrolna stanowiła 100 kobiet w wieku 20-30 lat. Badania przeprowadzono w 2016 roku. Wyniki. Wykazano, że im więcej objawów menopauzalnych zgłaszały badane kobiety, tym ich satysfakcja z życia w skali SWLS była mniejsza (p=0,007). Kobiety z grupy kontrolnej, częściej używały przedmiotów urozmaicających życie seksualne tj. lubrykanty, olejki do masażu itp. Uczucie pogorszenia jakości życia seksualnego w okresie klimakterium towarzyszyło 52,0% kobiet. Według skali Mell-Krat u 76,0% kobiet badanych istnieje możliwość występowania zaburzeń reakcji seksualnych. Wnioski. Prawie połowa kobiet w wieku okołomenopauzalnym jest średnio zadowolona ze swojego życia seksualnego. Jakość pożycia seksualnego w wieku okołomenopauzalnym ulega obniżeniu, jednak jego znaczenie nie zmienia się wraz z wiekiem. W wieku okołomenopauzalnym warto sięgać po czynniki poprawiające jakość pożycia seksualnego tj.: lubrykanty, olejki do masażu itp. Czynnikami obniżającymi satysfakcję z życia seksualnego w okresie okołomenopauzalnym są somatyczne zaburzenia menopauzalne. Według skali MellKrat aż ¾ kobiet w wieku okołomenopauzalnym wykazuje możliwość istnienia u Nich zaburzeń reakcji seksualnych. Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, aktywność seksualna, okres okołomenopauzalny, jakość życia seksualnego
Quality of sexual life in postmenopausal women Admission. Women undergoing perimenopausal treatment treat sex life as an important aspect of social functioning. Objective of the work. Assessment of the quality of sexual life in perimenopausal women. Material and methods. The study group consisted of 200 women aged 45-55, and the control group consisted of 100 women aged 2030. The study was conducted in 2016. Results. It was shown that the more menopausal symptoms reported by women, the lower their satisfaction with life on the SWLS scale (p = 0.007). Women from the control group more often used items that diversify sex life, i.e. lubricants, massage oils, etc. The feeling of deterioration in the quality of sexual life during menopause was accompanied by 52.0% of women. According to the Mell-Krat scale, 76.0% of women surveyed may have sexual reaction disorders. Conclusions. Almost half of women in perimenopausal age are on average satisfied with their sex life. The quality of sexual intercourse at perimenopausal age is decreasing, but its importance does not change with age. In perimenopausal age, it is worth reaching for factors that improve the quality of sexual intercourse, such as lubricants, massage oils, etc. Factors that reduce satisfaction with sexual life in perimenopausal periods are somatic menopausal disorders. According to the MellKrat scale, as many as ¾ women in perimenopausal age show the possibility of having sexual reaction disorders. Key words: life satisfaction, sexual activity, perimenopausal period, quality of sexual life
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR - 202 s.
Słowa kluczowe
satysfakcja z życia , aktywność seksualna , okres okołomenopauzalny , jakość życia seksualnego , life satisfaction , sexual activity , perimenopausal period , quality of sexual life
Cytowanie