Ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku 80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego.

Abstrakt
Celem pracy była ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku 80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego. Analizą objęto 282 osoby hospitalizowane na Oddziale Geriatrycznym SP ZOZ w Przeworsku w okresie od stycznia 2019 do marca 2020 roku. W pierwszym etapie przeprowadzono kwalifikację lekarską, wstępny wywiad bezpośredni oraz ankietową część badania. W drugim etapie przeprowadzono badanie z wykorzystaniem standaryzowanych skal i kwestionariuszy, wykonano testy funkcjonalne, pomiar wzrostu i masy ciała oraz przeprowadzono analizę składu masy ciała. Sprawność funkcjonalna w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego u ponad połowy badanych nie była obniżona. U większości badanych stwierdzono obniżenie sprawności funkcjonalnej w zakresie złożonych czynności dnia codziennego. Większość badanych nie zostało uznanych za osoby niesamodzielne. Jakość życia badanych we wszystkich domenach skali WHOQOL-Bref oceniona została na poziomie przeciętnym. Niższy poziom sprawności funkcjonalnej, występowanie niesamodzielności oraz niższa jakość życia związane były z płcią żeńską, wyższym wiekiem, niską siłą mięśniową kończyn górnych i dolnych, gorszą mobilnością. większą liczbą przyjmowanych leków oraz większą liczbą chorób współistniejących. Wyższy poziom sprawności funkcjonalnej, mniejsze ryzyko występowania niesamodzielności oraz wyższa jakość życia związane były z lepszą równowagą oraz lepszym stanem poznawczym badanych. Stwierdzono również, że zawartość masy tłuszczowej w organizmie związana była z poziomem sprawności funkcjonalnej, występowaniem niesamodzielności i jakością życia w badanej grupie. Konieczne jest kontynuowanie badań dotyczących poziomu sprawności funkcjonalnej, jakości życia i niesamodzielności w grupie hospitalizowanych osób starszych.
The aim of the study was to assess the functional fitness, level of dependence and quality of life of people aged 80 and more hospitalized in the geriatric ward in the Podkarpackie Province. The analysis covered 282 people hospitalized in the Geriatric Ward of the hospital in Przeworsk between January 2019 and March 2020. In the first stage, the medical qualification, preliminary direct interview and the questionnaire part of the study were carried out. In the second stage, a study with the use of standardized scales and questionnaires was carried out, functional tests, height and weight measurements, and body composition analysis were performed. Functional fitness in terms of basic activities of daily living in more than half of the subjects was not reduced. More than half of the respondents had a reduction in functional fitness in terms of instrumental activities of daily living. Most of the respondents were not considered dependent. The quality of life of the respondents in all analyzed domains of the WHOQOL-Bref scale was assessed at an average level. A lower level of functional fitness, the occurrence of dependency and a lower quality of life were associated with female sex, higher age, low muscle strength in the upper and lower limbs, worse mobility, more medications taken, and a greater number of comorbidities. A higher level of functional fitness, a lower risk of dependence and a higher quality of life were associated with a better balance and a better state of cognitive functioning of the respondents It was also found that the content of fat mass in the body was related to the level of functional fitness, the occurrence of dependence and the quality of life in the studied group. It is necessary to continue research on the level of functional fitness, quality of life and dependence and related factors in the group of hospitalized elderly people.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa - 157 s.
Słowa kluczowe
osoby starsze , sprawność funkcjonalna , niesamodzielność , jakość życia , hospitalizacja , older people , functional fitness , dependence , quality of life , hospitalization
Cytowanie