„Zielona” rewitalizacja starówki w Gorlicach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Gargała-Polar, Marta
Gajdek, Agata
Kaspruk, Ilona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W dobie zmian klimatycznych oraz potrzeby bliższego kontaktu z przyrodą ludności aglomeracji miejskich, współczesne miasta modernizują swoje strategie rozwoju. Projektują nowe i uzupełniają już istniejące układy urbanistyczne o formy roślinne. Dobrym rozwiązaniem obecnych problemów miejskich jest tworzenie przestrzeni, które wypełnione są zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu wartości istniejących walorów historycznych. Celem opracowania jest zaprezentowanie możliwości uzupełnienia istniejącej kompozycji rynku zabytkowego miasteczka o różnorakie formy roślinne, na przykładzie gorlickiego rynku. Autorska koncepcja stworzenia zrównoważonej przestrzeni w centrum miasta, dostępnej dla mieszkańców i turystów nawiązuje do aktualnych trendów zazieleniania i rozszczelniania nieprzepuszczalnych placów miejskich.
In the era of climate change and the need for closer contact with nature for the population of urban agglomerations, modern cities modernize their development strategies, designing new and supplementing existing urban layouts with plant forms. A good solution to the current urban problems is to create spaces that are filled with greenery, while maintaining the value of the existing historical values. The aim of the study is to present the possibility of supplementing the existing composition of the historic town square with various plant forms, on the example of the Gorlice. The original concept of creating a sustainable space in the city center, accessible to residents and tourists, refers to the current trends of greening and unsealing impermeable city squares.
Opis
Słowa kluczowe
zielone miasto , zrównoważony rozwój , starówka , miasto , green city , sustainable development , historical town , city
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 26, cz. 1 (2022), s. 7–14