Działania i główne instrumenty wpływu rosyjskiego w Estonii po 2022 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Sierzputowska, Kamila
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Położenie geopolityczne Estonii, graniczącej z Rosją, to kluczowa determinanta losów tego kraju. Niekorzystna lokalizacja, niski potencjał demograficzny, niewielkie terytorium czy znikome rezerwuary surowców nie wykluczają jednak sprawności i efektywności działania władzy państwowej. Co istotne, w sposób zasadniczy uwarunkowania te mogą wpływać na aktywność w polityce zagranicznej i wewnętrznej państwa. Umiejętność adaptacji oraz kierunek estońskiej transformacji po 1991 roku pomogły wykorzystać asymetrię potencjału w budowaniu pozycji międzynarodowej republiki, jednakże nie zmieniły zasadniczych założeń polityki Kremla wobec byłych republik Związku Radzieckiego. Rosyjska potęga nakazowa, opierająca się na działaniach wykorzystujących własne materialne i niematerialne zasoby wywierania wpływu w realizacji przyjętych założeń politycznych, nadal stanowi narzędzie realizacji celów państwa rosyjskiego. Artykuł służy wskazaniu głównych uwarunkowań polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec niepodległego państwa estońskiego. Celem autorki jest zdefiniowanie sposobów rosyjskiego oddziaływania, z uwzględnieniem tych obszarów funkcjonowania, jak również procesów politycznych, które zasadniczo wpłynęły na możliwości i kierunki rozwoju państwa estońskiego. Dlatego główny problem badawczy zawiera się w pytaniach: W jakim stopniu polityka FR wpływa na aktualną sytuację Estonii? Za pomocą jakich narzędzi wykorzystywanych w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa władze rosyjskie ingerują w sytuację Estonii i na ile jest to skuteczne? Dla wskazania głównych instrumentów, wyjaśniania opisywanych działań Kremla oraz wysunięcia wniosków autorka wykorzystała metody jakościowe umożliwiające analizę oraz ocenę skuteczności wielopłaszczyznowego i dynamicznego procesu tworzenia i umacniania pozycji Rosji jako mocarstwa wobec terytorium tzw. bliskiej zagranicy (na przykładzie Estonii).
The geopolitical location of Estonia, in the immediate vicinity of the Russian Federation, is a fundamental determinant of the country's history. However, the unfavorable location, low demographic potential, small territory or insignificant reservoirs of raw materials do not exclude the efficiency and effectiveness of the state authority. Importantly, these conditions may have a fundamental impact on foreign policy activity and internal state. The ability to adapt and the effective transformation of the country helped to take advantage of the asymmetry of potential in building the international position of the republic after it regained independence in 1991. However, these circumstances did not in any way affect the nature of the Kremlin's behavior towards the former republics of the Soviet Union. The Russian command power, based on actions forcing other entities to behave as expected, continues to pursue policy goals using its own material and intangible resources of exerting influence. For Estonia, which is located in the area of post-Soviet territory, this tactic raises additional concern in the face of aggressive behavior by Russia, demonstrating its desire to regain lost influence. An important tool of the Kremlin's foreign policy are instruments covering a wide range of means – from military and political to economic, information and cultural. Thus, Estonia, bordering the Russian Federation, is forced to adapt to various scenarios of confrontation with Russia.
Opis
Słowa kluczowe
Estonia , wojna , Rosja , polityka zagraniczna , bezpieczeństwo , war , Russia , foreign policy , security
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 375-388