Równowaga młodych dorosłych w zależności od składu masy ciała

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Baran, Rafał
Marek, Weronika
Baran, Joanna
Pop, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie: Równowaga jest bardzo ważnym czynnikiem w życiu człowieka. Dzięki niej posiada on pionową postawę ciała oraz możliwość lokomocji. Stabilność posturalną nabywamy z wiekiem i możemy ją kształtować przez całe życie. By móc ocenić równowagę, wykorzystuje się wiele specjalistycznych urządzeń, testów czy prób. Jednak najbardziej miarodajne ze wszystkich wyżej wymienionych są urządzenia, które we współpracy z komputerem dają najdokładniejsze wyniki. Celem pracy było wykazanie wpływu składu masy ciała na równowagę u młodych dorosłych. Pod uwagę wzięto również wpływ płci, wieku, wzrostu oraz masy ciała na symetrię obciążeń kończyn dolnych oraz na samą równowagę. Materiał i metody: Badaniem objęto 97 studentów w wieku 19–23 lat. W grupie badanej znalazło się 79 kobiet i 18 mężczyzn. Oceny równowagi dokonano za pomocą platformy dynamograficznej Zebris FDM-S. Do pomiaru składu masy ciała użyto analizatora Tanita MC 980 MA. Wyniki: W badaniach istotne zależności zaszły pomiędzy wzrostem, wagą a parametrami równowagi oraz symetrią obciążeń kończyn dolnych. Wzrost wartości danych czynników przekładał się na lepszą równowagę. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn największy wpływ na stabilność posturalną miała masa ciała, a także wzrost. U mężczyzn wyższych, z większą masą ciała zauważono tendencje do obciążania tyłostopia. U kobiet cechujących się wyższą zawartością tkanki tłuszczowej odnotowano lepsze parametry równowagi niż u kobiet posiadających większe wartości pozostałych komponentów składowych masy ciała. Wnioski: Równowaga u młodych dorosłych zależy od masy ciała oraz wzrostu. Wiek, a także płeć nie mają istotnego znaczenia co do równowagi. Badani posiadający większą masę ciała cechują się lepszą równowagą. Osoby, u których w organizmie jest więcej tkani tłuszczowej, bardziej obciążają tyłostopie, natomiast te, cechujące się większą masą tkanki beztłuszczowej, mięśniowej, kostnej oraz większą zawartością wody w organizmie, większy ciężar ciała opierają na przodostopiu.
Introduction: Balance is a very important factor in a person’s life. Thanks to it, it has a vertical posture and the possibility of locomotion. We acquire postural stability with age and we can shape it throughout our lives. To be able to evaluate the balance, many specialized devices or tests are used. However, the most authoritative of all the above are devices that, in cooperation with a computer, give the most accurate results. The aim of the study was to show the influence of body composition on the balance in young adults. The influence of sex, age, height and body weight on the symmetry of lower limb loads and the balance itself was also taken into account. Material and methods: The study covered 97 students aged 19–23. In the study group there were 79 women and 18 men. The balance was assessed using the Zebris FDM-S dynamographic platform. The Tanita MC 980 MA analyzer was used to measure body composition. Results: In the studies, significant relationships occurred between height, weight and balance parameters as well as symmetry of lower limb loads. The increase in the value of given factors translated into a better balance. Both in women and men, body mass and height had the greatest influence on postural stability. In taller men with a higher body mass, tendencies to load the hindfoot were noticed. In women characterized by a higher content of adipose tissue, better balance parameters were noted than in women with higher values ​​of other components of body mass. Conclusions: The balance in young adults depends on body weight and height. Age and gender are not important in terms of balance. People with a greater body mass are characterized by a better balance. People who have more body fat in the body weigh more on the footpaste, while those with a greater mass of lean, muscular, bone tissue and higher water content in the body weigh more weight on the forefoot.
Opis
Słowa kluczowe
równowaga , młodzi dorośli , skład masy ciała , symetria obciążeń kończyn dolnych , balance , young adults , weight composition , symmetry of lower limb loads
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 135-153