Specyfika kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze taktyczno-technicznym jednostek ochrony przeciwpożarowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Krukowski, Tomasz
Staśko, Renata
Wolański, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rosnące wyzwania rynku pracy oraz postępujące zmiany cywilizacyjne wymuszają zmianę podejścia do kształcenia zawodowego w kierunku wyższej efektywności. Współczesny pracownik powinien poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz umiejętności tak, aby móc wykonywać swoją pracę na podobnym stanowisku w różnych miejscach i czasie. Obecnie nieodzowna jest także umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych. Ważne jest, aby wiedza określona drogą lekcji w formie teoretycznej wprowadziła ucznia w sferę pragmatyki dla zdobycia umiejętności praktycznych potencjalnych pracowników. Zmiana podejścia do kształcenia zawodowego odnosi się także do form i metod kształcenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem badań dotyczących kształcenia strażaków była diagnoza postaw słuchaczy wobec stosowanych metod kształcenia zawodowego oraz ich efektywności. Wykazano, że prowadzone kształcenie zawodowe w obszarze przedmiotów taktyczno-technicznych pozwala słuchaczom nabyć wiedzę i umiejętności, kluczowe w osiągnięciu kompetencji do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Increasing challenge of labour market and progressive civilization changes impose the attitude to vocational education towards higher effectiveness. A current employee should broaden and deepen knowledge and skills to execute job on similar posts at different places and time. At present there is an indispensable requirement of ability to work with using modern tools and technological solutions. It is important that theoretical knowledge goes with practical skills of workers. The change of the attitude to vocational education relate to forms and methods of education of firefighters of the State Fire Service. The aim of research concerning firefighters’ education was assessment of listeners’ attitude to applied methods of vocational education and their effectiveness. It is shown that vocational education in the field of tactical – technical subjects allows students to obtain knowledge and skills and by the same to get necessary qualifications to work at the State Fire Service.
Opis
Słowa kluczowe
metodyka kształcenia , doskonalenie zawodowe , przedmioty taktyczno-techniczne , kształcenie praktyczne , nowe media , efekty kształcenia , methodology of education , vocational improving , tactical – technical subjects , practical education , new media
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 187–196