Czynniki różnicujące równowagę dzieci w wieku szkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Baran, Rafał
Kozioł, Kinga
Baran, Joanna
Leszczak, Justyna
Pop, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie: Równowaga bardzo istotnie wpływa na poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to cecha, którą można kształtować przez całe życie, jednak najbardziej dynamicznie rozwija się w okresie dziecięcym. Pomiarów równowagi można dokonać za pomocą specjalistycznych urządzeń, najczęściej połączonych z systemem komputerowym. Jednak nie jest to jedyny sposób, ponieważ równowagę można mierzyć przez wykonywanie testów równoważnych. Kilka z nich zostało wykorzystanych do przeprowadzenia badań w niniejszej pracy. Celem pracy było przedstawienie wpływu składu masy ciała na równowagę. Badania miały także sprawdzić występowanie zależności między równowagą a płcią, wiekiem, wzrostem i masą ciała. Materiał i metody: Badano 64 dziewczynki i 50 chłopców w wieku 7–10 lat. Wykonano pomiar składu masy ciała za pomocą analizatora Tanita MC 980 MA. Równowagę mierzono za pomocą testów: testu dwóch wag, stania na jednej kończynie dolnej z otwartymi i zamkniętymi oczami (czas mierzono za pomocą stopera), skakania na jednej kończynie dolnej z otwartymi i zamkniętymi oczami (czas mierzono za pomocą stopera). Wyniki: Badania wykazały istotne korelacje pomiędzy wzrostem, wiekiem i wagą a parametrami równowagi. Wyższe wartości podanych czynników wpływały pozytywnie na stan równowagi. U dziewczynek największy wpływ miał wiek, u chłopców – wzrost. Analiza statystyczna nie przedstawiła istotnych korelacji między parametrami równowagi a poszczególnymi składnikami masy ciała. W odniesieniu do symetrii obciążania kończyn dolnych nie wykryto istotnych korelacji z wcześniej wymienionymi czynnikami. Wnioski: Równowaga dzieci zależy od płci i wieku; osoby płci żeńskiej oraz osoby starsze posiadają lepszą równowagę. Osoby posiadające większą zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie wykazują gorszą równowagę; osoby posiadające większą zawartość tkanki beztłuszczowej i wody charakteryzują się lepszymi zdolnościami równoważnymi. Lepszą symetrię obciążenia osiągały osoby starsze, z większą masą ciała oraz osoby wyższe; płeć nie ma wpływu na symetrię obciążania kończyn dolnych. Większa zawartość tkanki tłuszczowej wpływa pozytywnie na symetrię obciążania kończyn dolnych.
Introduction: Balance has a very significant impact on the level of functioning in society. This is a trait that can be shaped throughout your life, however, it develops most dynamically during childhood. Balance measurements can be made using specialized devices, most often connected to a computer system. This is not the only way, because body balance can be measured by performing equivalent tests. Several of them have been used to conduct research in this work. The aim of the work was to present the influence of body composition on the balance. The studies were also to check the relationship between balance and gender, age, height and weight. Material and method: Group of 64 girls and 50 boys aged 7–10 were examined. The body mass composition was measured using the Tanita MC 980 MA analyzer. Balance was measured using the 2-weight test, standing on one lower limb with open and closed eyes (time measured with a stopwatch), jumping on one leg of the lower leg with open and closed eyes (time measured with a stopwatch). Result: The research showed significant correlations between growth, age, weight and balance parameters. Higher values of the given factors had a positive effect on the balance. Girls were influenced most by age, and boys by height. Statistical analysis did not present significant correlations between balance parameters and body mass composition. With reference to the symmetry of loading of the lower limbs, no significant correlations were detected with the aforementioned factors. Conclusion: The balance of children depends on sex and age; female and elderly people have a better balance. People with higher fat content in the body show a worse balance; people with a higher content of lean tissue and water have better equivalent properties. Better symmetry of the load was achieved by older people, with a larger body mass and taller people; gender has no effect on the symmetry of loading of the lower limbs. Higher content of adipose tissue has a positive effect on the symmetry of loading the lower limbs.
Opis
Słowa kluczowe
równowaga , skład masy ciała , dzieci wczesnoszkolne , body balance , body mass composition , early school children
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 96-115