Uņití digitálních uĉebních pomůcek v odborném vzdělávání

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Rudolf, Ladislav
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dneńní doba je ovlivněna rozvojem digitálních technologií. Na velký podíl tohoto trendu má vliv uplatňování digitalizace v různých oborech ale také ve vzdělávání. Ĉlánek se zabývá uplatněním digitalizace ve formě vybraných uĉebních pomůcek na bázi digitálních technologií s uņitím ve vzdělávacím procesu. Jedná se o vyuņití elektronických uĉebních materiálů, které jsou soustředěny do jednoho úloņińtě a tvoří digitální uĉební pomůcku pro uĉitele a ņáka. Jedná se o vyuņití webového prostředí případně prezentace s odkazy do internetového prostředí. Souĉástí příspěvku jsou skuteĉné ukázky digitálních uĉebních pomůcek.
The present time is affected by the development of digital technologies. Great influence of this trend has an impact on the integration of digitization in various fields but also in education. The article deals with the application of digitization in the form of teaching aids and educational process. It is aimed at use of electronic teaching materials, which are concentrated in a digital storage and generate a digital teaching aid for teachers and pupils. This article presents results of a survey aimed at a sample of respondents who participated in lessons using digital teaching aids.
Opis
Słowa kluczowe
digitalizace , vzdělávání , internet , uĉební pomůcka , úloņińtě , dotazník , digitization , education , internet , teaching aid , digital storage , questionnaire
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.153–158