Zielona gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szyja, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie zielonej gospodarki. Pojęcie to jest rozpowszechnione w zachodnich krajach Unii Europejskiej i podejmuje się konkretne działania na rzecz wdrażania zmian strukturalnych ukierunkowanych na nowy wymiar gospodarowania. Na gruncie polskim sytuacja wygląda zgoła odmiennie, mimo iż kwestia ta została zawarta m.in. w strategii Europa 2020, a jako członek UE jesteśmy zobligowani do kształtowania rozwoju gospodarczego zgodnie z działaniami przyjętymi na szczeblu integracyjnym. W wielu dokumentach o charakterze planistycznym podkreśla się kwestie związane z działaniami ukierunkowanymi na tworzenie elementów zielonej gospodarki: zielone produkty i usługi, zielone inwestycje, zielone sektory gospodarki, zielone zamówienia publiczne, zielone miejsca pracy. Jednocześnie jednak nie wskazuje się na green economy jako cel rozwojowy. W tekście zarysowano stan wiedzy na temat zielonej gospodarki i jej powiązanie z koncepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju. Obok rozważań teoretycznych podjęte zostały także kwestie praktyki gospodarczej, z uwzględnieniem elementów zielonej gospodarki w polityce gospodarczej kraju, a także praktyce działania biznesu. Szczególnie działania, w omówionym zakresie, podejmują przedsiębiorstwa indywidualnie, jak i poprzez formy kooperacji. Państwo wspiera eksport zielonych technologii, zachęca do wykorzystywania unijnych środków na cele inwestycji proekologicznych. Jednocześnie jednak nie wprowadza instrumentów prawnych i fiskalnych ułatwiających oraz zachęcających do zielonych przedsięwzięć, zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Prezentowane są również pewne prognozy, co do powodzenia przekształceń strukturalnych związanych z zieloną gospodarką w najbliższej przyszłości.
Subject of article is tackling the issue of the green economy. This concept is widespread in western EU countries and take concrete actions for the implementation of structural changes aimed at a new dimension of management. On the basis of Polish, situation is quite different, even though this issue has been concluded, inter alia, the Europe 2020 strategy, and as a member of the EU our country is obliged to shape economic development in line with the actions agreed at the level of integration. Many planning policy documents emphasize the issues with actions aimed at creating elements of a green economy: green products and services, green investments, green sectors of the economy, green procurement, green space works. At the same time, however, they not show up on the green economy as a target for development. Important role in this regard should be assigned to the companies individually and through forms of cooperation. The state supports export of green technology, encourages the use of EU funds for environmental investments. At the same time, however, does not provide legal and fiscal instruments to facilitate and encourage green projects, both businesses and consumers. The text outlines the state of knowledge on the green economy and its relationship with the concept of sustainable development. In addition to theoretical considerations, it has been taken as issues of economic practice, including elements of a green economy in the economic policy of the country, as well as the practice of business activities. There are also presented some predictions as to the success of structural transformations related to the green economy in the near future.
Opis
Słowa kluczowe
zielona gospodarka , zmiany strukturalne , trwały i zrównoważony rozwój , green economy , structural changes , sustainable development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 432–447