Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ten jest syntezą opinii autorów pracy zbiorowej pt. „Społeczna gospodarka rynkowa” przygotowanej pod red. E Mączyńskiej i P. Pysza publikowanej nakładem PWE w 2010 r. Referowany jest w nim aksjologiczny rodowód, cele i założenia ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Zawarta jest tu również próba oceny przydatności ordoliberalnej koncepcji SGR i ukształtowanej na jej bazie ustrojowej polityki gospodarczej z punktu widzenia wyzwań i zagrożeń globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy, obecnego kryzysu gospodarki światowej, a także jej funkcjonalności wobec wyzwań rozwojowych Polski. Autor postuluje również falsyfikowanie neoliberalnej argumentacji na rzecz minimalnego państwa poprzez jej konfrontację z ordoliberalną logiką sprawnego względem współczesnych wyzwań i zagrożeń rozwojowych systemu ekonomicznego.
The paper is a synthesis of the opinions of the authors of “Social market economy” that was edited by E. Mączyńska and P. Pysz and issued by PWE in 2010. There is presented axiological origin, aims and assumptions of the ordoliberal concept of social market economy. The study also tries to assess usefulness of the ordoliberal concept of SME and the system of economic policy based on the concept taking into account challenges and threats of globalisation, knowledge-based economy, modern crises of the world economy as well as to assess its functionality considering challenges of Polish development. The author also suggests negation of neoliberal cases for minimal state by their confrontation with ordoliberal logic of efficient economic system respecting modern challenges and threats for development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 27–46