Profil sprawności motorycznej i psychomotorycznej kandydatów na Operatora jednostek wojsk specjalnych na różnych etapach szkolenia wojskowego

Abstrakt
Głównym celem badań było określenie profilu motorycznego oraz psychomotorycznego kandydata na Operatora Jednostek Wojsk Specjalnych na przykładzie JW GROM. Ponadto dokonano analizę zmienności badanych zdolności motorycznych i psychomotorycznych na różnych etapach selekcji oraz szkolenia wojskowego. W badaniu wzięło udział 82 kandydatów i żołnierzy polskich jednostek specjalnych na różnym etapie szkolenia. Kandydaci i żołnierze zostali podzieleni na trzy grupy (Selekcja, KDS oraz Operatorzy). Ocenie poddane zostały zdolności motoryczne i psychomotoryczne, w tym: zdolności tlenowe i beztlenowe, skoczność, siła, szybkość, gibkość, zwinność, szybkość reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna, uwaga wzrokowa, antycypacja. Dodatkowo przeprowadzono pomiary budowy i składu ciała. Analiza wykazała istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami dla siły prostowników lewej kończyny górnej, wskaźnika spadku mocy i indeksu zmęczenia podczas oceny zdolności beztlenowych, wszystkich analizowanych zmiennych dotyczących zdolności tlenowych, zwinności, wysokości skoku w teście CMJ bez zamachu i CMJ z zamachem, mocy względnej w teście CMJ bez zamachu. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w budowie i składzie ciała, gibkości, szybkości oraz zdolnościach psychomotorycznych. Podsumowując, kandydaci, którzy ukończyli etap górski, charakteryzują się wysokim poziomem motorycznym oraz psychomotorycznym, natomiast w kolejnych etapach szkolenia poziom niektórych zdolności motorycznych obniża się.
The main objective of the study was to determine the motor and psychomotor profile of a candidate for a Special Forces Unit Operator, using the example of JW GROM. In addition, the changes in the studied motor and psychomotor abilities at different stages of selection and military training were analyzed. Eighty-two candidates and soldiers of Polish special units at different stages of training took part in the survey. The candidates and soldiers were divided into three groups (Selection, KDS and Operators). Motor and psychomotor abilities were assessed, including aerobic and anaerobic endurance, jumping ability, strength, speed, flexibility, agility, reaction speed, eye-hand coordination, spatial orientation, visual attention, anticipation. In addition, measurements of physique and body composition were taken. The analysis showed statistically significant differences between the groups for left upper limb extensor strength, power drop index and fatigue index during anaerobic endurance assessment, all analyzed variables for aerobic endurance, agility, jump height in the CMJ test without sweep and CMJ test with sweep, relative power in the CMJ test without sweep. No statistically significant differences were observed between the study groups in physique and body composition, flexibility, speed and psychomotor abilities. In conclusion, candidates who have completed the mountain stage are characterized by a high motor and psychomotor level, while the level of some motor abilities decreases with the training stage.
Opis
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR - 125 s.
Słowa kluczowe
profil motoryczny , profil psychomotoryczny , jednostki wojsk specjalnych , żołnierz , motor profile , psychomotor profile , special forces units , soldier
Cytowanie