Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących procesach globalizacji sprzyjających wzrostowi znaczenia edukacji na odległość. Jej różne modele są ciągle dyskutowane, testowane i wdrażane, począwszy od wykorzystania internetu jako dodatkowego źródła informacji, po całkowicie zdalny proces uczenia się, włącznie z kontrolą aktywności oraz oceną wyników nauczania i tworzeniem społeczności uczących się.
The characteristic feature of the beginning of the XXI century is the development of modern teaching forms with the use of the internet. The development of network technologies and globalization processes favoring the growth of distance learning significance are the reasons for such a phenomenon. The distance learning various models are being constantly discussed tested and implemented. It concerns the use of the Internet as the additional source of information and entirely remote learning process, including the activities monitoring, assessment of learning outcomes and creation of learning communities.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie akademickie , e-learning , teaching high school , quality of education
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 115–121