Ocena wpływu krioterapii miejscowej na stan funkcjonalny rąk u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Przedborska, Agnieszka
Kilon, Małgorzata
Kikowski, Łukasz
Pomorska, Ewa
Raczkowski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wprowadzenie: Reumatoidalne zapalenie stawów w 90 proc. przypadków powoduje zmiany chorobowe w obrębie stawów rąk. Wywołują one ból oraz wpływają na powstawanie deformacji i ograniczenie sprawności manualnej. Celem pracy była ocena wpływu krioterapii miejscowej na stan funkcjonalny rąk u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Materiał i metody: Badaniami objęto 45 kobiet z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów, które poddano serii 10 zabiegów krioterapii miejscowej na okolicę obu rąk. Średni wiek w badanej grupie wynosił 58,7±9,2 lat. Ocenę skuteczności zastosowanej terapii przeprowadzono na podstawie: nasilenia dolegliwości bólowych według skali VAS, czasu trwania sztywności porannej i badania stanu funkcjonalnego rąk według skali FIHOA. Do pomiaru siły chwytu wykorzystano dynamometr hydrauliczny JAMAR. Dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Po terapii zaobserwowano istotne statystycznie (p<0,0001) skrócenie czasu trwania sztywności porannej [przed terapią i po niej – Me (IQR): 20 (10–60) minut vs. 10 (1–30) minut]; zmniejszenie dolegliwości bólowych według skali VAS [przed terapią i po niej – Me (IQR): 5 (4–7) pkt vs. 3 (1–4) pkt]. Istotnej poprawie (p<0,0001) uległ także stan funkcjonalny rąk według skali FIHOA [przed terapią i po niej – Me (IQR): 16 (11–22) pkt vs. 11 (10–16) pkt] oraz siła mięśniowa ręki prawej (przed terapią i po niej: 6,6±2,5 kg vs. 8,1±3,1 kg) i lewej (6,5±2,2 kg vs. 7,7±2,8 kg). Wnioski: Zastosowanie krioterapii miejscowej jako metody fizjoterapeutycznej jest skutecznym elementem kompleksowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Krioterapia miejscowa istotnie wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego rąk, pozwala zwiększyć siłę mięśniową i zredukować dolegliwości bólowe, co zapewnia samodzielność w czynnościach dnia codziennego.
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) causes lesions in the joints of the hands in 90% of cases. They cause pain and affect the formation of deformities and reduce manual dexterity. The aim of the study was to assess the effect of local cryotherapy on the functional state of the hands in women with rheumatoid arthritis. Material and methods: The study included 45 women diagnosed with RA, who underwent 10 sessions of local cryotherapy in the area of both hands. The mean age in the study group was 58.7 ± 9.2 years. The effectiveness of the therapy was assessed on the basis of: pain intensity according to the VAS scale, duration of morning stiffness and examination of the functional state of hands according to the FIHOA scale. JAMAR hydraulic dynamometer was used to measure the grip strength. The data were analyzed statistically. Results: After the therapy, a statistically significant (p <0.0001) reduction of the duration of morning stiffness was observed (before and after treatment – Me (IQR) respectively: 20 (10–60) minutes vs. 10 (1–30) minutes); reduction of pain according to the VAS scale (before and after therapy – Me (IQR) respectively: 5 (4–7) scores vs. 3 (1–4) scores). The functional state of hands improved significantly according to the FIHOA scale (before and after treatment – Me (IQR) respectively: 6 (1–12) scores vs. 1 (0–6) scores) as well as the muscle strength of the right hand (before and after treatment mean ± SD: 6.6 ± 2.5 kg vs. 8.1 ± 3.1 kg) and left hand (6.5 ± 2.2 kg vs. 7.7 ± 2.8 kg). Conclusions: The use of local cryotherapy as a method of physical therapy is an effective component in the comprehensive treatment of RA. Cryotherapy significantly improves the functional state of hands, allows to increase muscle strength and reduce pain, which ensures independence in everyday activities.
Opis
Słowa kluczowe
ręka reumatoidalna , krioterapia , stan funkcjonalny , rheumatoid hand , cryotherapy , functional state
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 59-67