Współczesne problemy demograficzne w aspekcie społeczno-gospodarczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kubiak, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Większość państw wysoko rozwiniętych stoi obecnie wobec realnego kryzysu demograficznego związanego ze spadkiem liczby ludności. Niskie wskaźniki dzietności oraz wydłużanie się trwania życia przesądzają o szybkim tempie starzenia się społeczeństw, a proces ten z kolei niesie za sobą szereg wyzwań i problemów mnożąc jednocześnie dylematy w polityce społecznej i gospodarczej. Struktura wiekowa społeczeństwa może wywierać wpływ na rozwój gospodarczy państwa. W wyniku procesu starzenia zmieniają się relacje pomiędzy ludnością w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastają tzw. współczynniki obciążenia, co sprzyja zwiększaniu skali obciążenia finansów publicznych i generuje problemy w funkcjonowaniu systemów zabezpieczenia społecznego oraz opieki zdrowotnej. Poszczególne rządy coraz bardziej koncentrują się na pozyskiwaniu dodatkowych środków umożliwiających prowadzenie polityki społecznej, starając się jednocześnie mieć na uwadze konieczność i wymogi funkcjonowania w warunkach wzrostu globalnej konkurencyjności. Coraz częściej zatem rozwiązania koncentrują się wokół dostępu społeczeństwa do kształcenia ustawicznego oraz podnoszenia wieku emerytalnego i wzrostu zatrudnienia także osób starszych.
Most developed countries stand out against the real demographic crisis associated with a decrease in population. Low fertility rates and increasing life expectancy prejudge the rapid pace of population aging, a process which, in turn, entails a number of challenges and problems at the same time multiplying dilemmas in social and economic policy. The age structure of society can influence the economic development of the country. As a result of aging are changing the relationship between the population aged non-productive and productive, so is increasing load factor, which contributes to increasing the scale of the burden of public finances and generates problems in the functioning of social security systems and health care. Governments are increasingly focusing on obtaining additional resources to carry out social policy, while trying to keep in mind the needs and operational requirements in terms of global economic competitiveness. Increasingly, therefore, solutions revolve around access to lifelong learning, raising the retirement age and employment growth, also of the elderly.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 182–195