Artysta w drodze. Wędrówki muzyka Stanisława Bursy nie tylko po Galicji z przełomu XIX i XX wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Fink, Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stanisław Bursa (1865–1947) reprezentował typ XIX-wiecznego artysty wszechstronnego, znanego jako śpiewak (tenor), dyrygent, kompozytor i pedagog. Równolegle budował swoją karierę urzędniczą (pracownik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie). Życie Bursy do 1914 r. naznaczone było doświadczeniem podróży i ciągłą zmianą miejsca zamieszkania. Przemieszczał się po Galicji jako urzędnik asekuracyjny, odbywał podróże edukacyjne, wyjeżdżał w celach leczniczych, odwiedzał liczną rodzinę. Regularne wędrówki artystyczne po Galicji i terenach zaboru pruskiego oraz Śląska, podejmowane od pierwszej dekady XX w., stwarzały też możliwość dodatkowego zarobkowania. W niniejszym opracowaniu autorka koncentruje się na zagadnieniu mobilności i jej wpływie na przebieg kariery artystycznej nie tylko z punktu widzenia migracji wewnętrznej, ale także mobilności w rozumieniu zdolności do działania na wielorakich polach w sferze zawodowej.
Stanisław Bursa (1865–1947) represented the 19th century type of a versatile artist, known as a singer (tenor), a conductor, a composer and a pedagogue. At the same time he made a career as a clerk (an employee of the Mutual Insurance Company in Cracow). The life of Bursa since 1914 is marked with the experience of travelling and a constant change in his place of residence. He moved around Galicia as an insurance clerk, went on educational trips, made journey to improve his health and visited his numerous family. Regular artistic trips in Galicia and the territory of the Prussian partition and Silesia, undertaken since the first decade of the 19th century provide opportunities also for additional profit. The present study focuses on the issue of mobility and its influence on the course of the artistic career not only from the perspective of internal migration but also the mobility understood as the ability to act on multifarious fields in the professional dimension.
Opis
Słowa kluczowe
Stanisław Bursa , muzyka , Lwów , Rzeszów , Kraków , music , Lviv , Cracow
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 6/2020, s. 155–180