Autorytet nauczyciela w przededniu reform oświatowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kuzin, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Żyjemy w czasach szybkiego postępu i rozwoju cywilizacyjnego, które nie sprzyjają kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej ludzi. Powszechnie zauważa się również degradację wartości, które do niedawna funkcjonowały w świadomości społecznej i związane były z takimi instytucjami, jak: szkoła, Kościół, rodzina, państwo. Zachwianiu uległ także wizerunek współczesnego nauczyciela, który dotychczas był postrzegany jako fundament edukacji i wychowania. Zadajemy sobie pytanie o to, jaki powinien być nauczyciel, aby sprostać wymaganiom współczesnych czasów, jak budować na nowo autorytet nauczyciela. Z jednej strony uczniowie chcieliby, aby ich nauczyciel wykazywał się: otwartością, opiekuńczością, życzliwością, tolerancją i sprawiedliwością, z drugiej strony, aby posiadał wiedzę i był twórczy. Nauczyciele stawiają na kompetencję, wymagania, otwartość. Uczniowie zatem chcieliby nauczyciela idealnego, który zastąpiłby im również rodziców. Opinie takie wskazują na powolny kryzys rodziny i niespełnianie przez nią funkcji związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Dodatkowo nadchodząca reforma oświaty wymaga znów kolejnego wysiłku nauczycieli, by mogli sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym. Zatem trzeba czasu i zbudowania nowego fundamentu, aby zachwiany autorytet nauczyciela na nowo tworzyć.
We live in the world of rapid progress and industrial development which do not favour creating feeling of security and stability in people’s lives. The degradation of values which, until recently, have been present in social awareness and connected with such institutions as school, the Church, family and the state is commonly noticed. The image of a contemporary teacher, which until today has been perceived as the foundation of education and upbringing, has also been undermined. We ask ourselves what a teacher should be like to meet the demands of the contemporary times and how to establish the teacher authority again. On the one hand, students would like their teacher to be open, caring, kind, tolerant and fair. On the other hand, they want them to be knowledgeable and creative. For teachers competence, requirements and openness are the most important. Hence, students would like to have a perfect teacher who could also substitute for their parents. Such opinions indicate a slow crisis of a family and its failing function to bring up and take care of children. What is more, the upcoming educational reform requires teachers’ effort to meet the new educational challenges. Thus, both time and a new foundation are needed to rebuild the weakened teacher authority.
Opis
Słowa kluczowe
degradacja wartości , postęp cywilizacyjny , autorytet nauczyciela , fundament edukacji , kompetencja , wiedza , empatia , kryzys rodziny , wyzwania edukacyjne , reforma oświaty , budowanie autorytetu , degradation of values , industrial development , teacher authority , foundation of education , competence , knowledge , empathy , crisis of a family , educational challenges , educational reform , establishing authority
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.167–173