Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Systematycznie wzrasta liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne w Polsce, w Europie i na świecie. Rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami jest dużym wyzwaniem stawianym przed ekonomiką zdrowia i systemami ochrony zdrowia, dlatego prowadzenie badań dotyczących określenia poziomu kosztów tych chorób wydaje się ważne. Celem pracy jest przedstawienie poziomu wybranych kosztów ponoszonych przez chorych na cukrzycę i astmę. Badanie przeprowadzono wśród chorych w wybranych placówkach ochrony zdrowia w Bydgoszczy. Korzystano z kwestionariusza ankiety. W badaniu uczestniczyło 285 osób. Prowadzono wywiad z pacjentami oczekującymi na wizytę u lekarza specjalisty w poradniach szpitalnych leczących dane choroby. Przy pomocy programu Excel utworzono bazę danych dla prowadzonych obliczeń. W badaniu uwzględniono strukturę płci chorych i ich wiek, zamieszkiwanie w mieście lub na wsi, status zawodowy, uzyskiwany poziom dochodu przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym, czas trwania choroby, częstotliwość przyjmowania leków, korzystanie z prywatnych wizyt u lekarzy specjalistów, poziom ponoszonych wydatków finansowych na te wizyty, poziom miesięcznych wydatków na leki. Wykonano porównanie poziomu ponoszonych kosztów przez chorych na astmę i cukrzycę. Badania wykazały, że astmatycy częściej aniżeli chorzy na cukrzycę korzystają z prywatnych wizyt specjalistycznych i ponoszą wyższe w porównaniu z cukrzykami wydatki na ten cel. Ponad połowa respondentów zaznaczyła, że miesięczne wydatki związane z chorobą cukrzycą lub astmą stanowią duże obciążenie dla budżetu domowego.
The number of people suffering from civilization diseases increases systematically in Poland, Europe and all over the world. Tackling problems caused by these diseases is an important challenge faced by health economics and health care systems, thus, research on identification of these diseases' costs seem to be an important issue. The purpose of this research is to present selected costs borne by those sick with diabetes and asthma. The research was conducted among patients of selected health care units in Bydgoszcz. A questionnaire survey was used. 285 patients participated in the research. The interview was conducted with patients waiting for their consultations with specialist physicians in out-patient hospital clinics. In order to make calculations, the Excel database was built. The research involved following factors: gender and age of patients, inhabitation in urban or rural area, employment status, per capita household income, duration of disease, frequency of medication, use of private health care specialist services and their cost, monthly drugs expenditures. The costs borne by those sick with asthma and diabetes were compared. The research results show that asthmatics use private specialist health care services more often than diabetics and that the former spend more for that kind of services. More than a half of respondents stated that monthly expenditures related to diabetes and asthma burden their household's budget significantly.
Opis
Słowa kluczowe
cukrzyca , astma , koszty chorób , budżety domowe , diabetes , asthma , cost of illness , household budgets
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 163-172