Wpływ redukcji zmian naczyniowych skóry twarzy typu teleangiektazje na jakość życia

Abstrakt
Współcześnie pojęcie jakości życia zyskało na znaczeniu i popularności. Obserwuje się również dynamiczny wzrost zainteresowania tą tematyką w naukach medycznych i społecznych. Dotychczas jakość życia osób ze zmianami naczyniowymi skóry typu teleangiektazje badana była w niewielkim stopniu.Wygląd zewnętrzny stał się obecnie jednym z ważniejszych kryteriów oceny człowieka zarówno przez nas samych jak i otoczenie, Brak akceptacji swojego wyglądu powoduje u wielu osób duży dyskomfort oraz może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania ogólnego, czy zaburzeń psychicznych. Wszystkie te elementy przemawiają za zwróceniem uwagi na problemy estetyczne, a konkretnie na ich redukcji, sama zaś poprawa wyglądu może być decydującym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości życia zainteresowanych w holistycznym ujęciu. Cel pracy: Celem głównym pracy była ocena wpływu redukcji zmian naczyniowych skóry twarzy typu teleangiektazje na jakość życia. Materiał i metoda: Badaniem objęto 131 osób powyżej 18 roku życia, u których rozpoznano telangiektazje umiejscowione na skórze twarzy. Do oceny jakości życia wykorzystane zostały za zgodą autorów (licencja) standaryzowane kwestionariusze tj. DLQI oraz WHOQOLBREF. Opracowane zostały również na potrzeby projektu własne narzędzia badawcze: skala nasilenia objawów teleangiektazji (opis lokalizacji zmian wg jednostek estetycznych twarzy), skala oceny wyników i efektów terapii, kwestionariusz ogólny, ankieta własnego projektu dotycząca celowości usuwania zmian typu telangiektazje na twarzy oraz skala oceny fototypu skóry wg Fitzpatricka. Wyniki: Wyniki badań własnych wskazują, że u większość badanych pod wpływem redukcji zmian naczyniowych typu teleangiektazje nastąpiła poprawa jakości życia przebadana i wykazana za pomocą kwestionariusza DLQI oraz WHOQOLBREF przed i po zabiegach. Najczęściej dla osiągnięcia efektu terapeutycznego wykonywane były 2 zabiegi. Uzyskane ogólne wyniki kwestionariusza DLQI poddano interpretacji zgodnie z normami przyjętymi dla tego narzędzia. Różnice w ocenie wpływu dolegliwości skórnych pacjentów na ich życie w pomiarze przed i po zabiegach były istotne statystycznie (p<0,001). Dokonano również analizy jakości za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF w odniesieniu do każdego aspektu mającego potencjalny wpływ na ogólną jakość życia. Uzyskano wyniki w czterech domenach na podstawie skali jakości życia. Porównano jakość życia badanych w czterech domenach na podstawie ocen dokonanych w pomiarze przed zabiegami i po zabiegach. Wyższe wyniki, a tym samym lepszą jakość życia badani uzyskali w pomiarze po zabiegach. Różnice te były istotne statystycznie Wnioski: Redukcja zmian typu teleangiektazje twarzy poprawiła ogólną jakość życia przed i po terapii ocenianą kwestionariuszem WHOQOL-BREF, oraz ocenianych specyficznym kwestionariuszem DLQI, co świadczy o poprawie jakości życia we wszystkich ocenianych kategoriach.
The contemporary term of quality of life has become more significant and popular. A dynamic increase of an interest in this issue in medical and social sciences is noticeable as well. So far, quality of life of people with vascular lesions of skin of telangiectasia type has been examined to a small extent. Since external appearance has currently become one of the most important criteria on assessment of a human both by ourselves and by the environs, reflecting new expectations and pursuit of better quality of life in its each and every aspect. Non-acceptance of own appearance results in large discomfort on the part of a lot of people and may lead to disorders in general functioning or mental disorders. All these elements support higher concentration greater attention to aesthetic problems and, concretely, their reduction. Whereas, the improvement of appearance itself may be a decisive factor contributing to improvement of quality of life of persons concerned in the holistic point of view. Purpose:The major objective of the work was an assessment of the impact of reduction of vascular lesions of face skin of telangiectasia type on quality of life. Material and metod:The research covered 131 people above 18 years of age among whom telangiectasias located on face skin. Standardized questionnaires were used for assessment of quality of life upon consent of authors (licence) i.e. DLQI and WHOQOL-BREF. Own research instruments were also devised for the needs of the project: exacerbation scale of symptoms of telangiectasias (description with location of lesions according to face aesthetic units), assessment scale of results and effects of the therapy, general questionnaire, own project based questionnaire pertaining to purposefulness of removing lesions of telangiectasia type on the face and assessment scale of skin phototype according to Fitzpatrick. Results: Results of the own research show that due to reduction of vascular lesions of telangiectasia type, quality of life of the majority of patients was improved, which was examined and proven by means of DLQI and WHOQOL-BREF questionnaires before and after the procedures. Most frequently, 2procedures.The general results from the DLQI questionnaire were subject to interpretation in line with the standards adopted for this device. The differences in assessment of the impact of skin problems among the patients on their lives in the measurement before and after the procedures were significant in statistical terms (p<0.001). There was also conducted an analysis of quality by means of the WHOQOL-BREF questionnaire with reference to each and every aspect having a potential influence on the general quality of life. Results in four domains were obtained based on the scale of quality of life. Quality of life of the examined was compared in four domains based on assessments carried out in the measurement before the procedures and after the procedures. Higher results and, ipso facto, better quality of life were obtained by the patients in the measurement after the procedures. These differences were significant in statistical terms. 1. Conclusions: Reduction of telangiectasia type lesions of face improved the general quality of life before and after the therapy assessed by means of the WHOQOL- BREF questionnaire, and assessed by means of the specific DLQI questionnaire, which is evidence of improvement of quality of life in all the assessed categories.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR - 153 s.
Słowa kluczowe
jakość życia , zmiany naczyniowe twarzy , teleangiektazje laser , quality of life , vascular lesions of face , teleangiectasias , laser
Cytowanie