Aktywność twórcza uczniów w poglądach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – komunikat z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kubik, Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W czasach współczesnych kreatywność i twórczość mają coraz większe znaczenie. Człowiek z natury wykazuje tendencję do kreowania siebie, swojej egzystencji i otaczającego świata, tworząc dzieła nowe i wartościowe. Twórczość dotyczy procesów poznawczych, emocji, motywacji i osobowości. O aktywności twórczej uczniów w dużym stopniu decyduje nauczyciel, organizując i inspirując ich działania. Ważnym zadaniem pedagogów jest utwierdzenie dzieci w przekonaniu, że samorealizacja i twórczość są w życiu bardzo ważne. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat sposobów rozwijania aktywności twórczej uczniów w młodszym wieku szkolnym.
In modern times, creativity and creativity are increasingly important. Man by nature tends to create himself, his existence and the surrounding world, creating new and valuable works. Creativity concerns cognitive processes, emotions, motivation and personality. Teachers decide about the creative activity of students, organizing and inspiring their activities. An important task of educators is to confirm children in the belief that self-realization and creativity are very important in life. The purpose of this publication is to present the views of early school education teachers on how to develop the creative activity of younger schoolchildren.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność twórcza , edukacja wczesnoszkolna , metody twórcze w nauczaniu-uczeniu się , creative activity , early school education , creative methods in teaching and learning
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 125–136