Źródła uznania administracyjnego oraz jego granice

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Sagan, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
Niniejsze opracowanie skupia uwagę na niektórych zagadnieniach związanych z problematyką uznania administracyjnego. Fundamentalną kwestią wydaje się być zagadnienie dotyczące źródeł uznania administracyjnego. Bez wątpienia źródło uznania administracyjnego stanowić może jedynie upoważnienie zawarte przez ustawodawcę w akcie prawnym. Winno ono przy tym zostać wyrażone w sposób bezpośredni i wyraźny. Kolejnym zagadnieniem podjętym w opracowaniu jest istota uznania administracyjnego. Przejawia się w sytuacji wystąpienia stanu faktycznego, określonego w hipotezie normy prawnej, w której organ dysponuje możliwością wyboru jednego z co najmniej dwóch następstw prawnych. Kluczową w punktu widzenia problematyki podjętej w opracowaniu jest również kwestia „pojęć nieostrych” jako upoważnienia do uznania administracyjnego. Zawarcie przez ustawodawcę w akcie prawnym takich pojęć niewątpliwie rodzi po stronie organu pewien rodzaj swobody. Wydaje się, jednakże, że swoboda ta nie może być utożsamiana z uznaniem administracyjnym. Pozwala to bowiem wykazać, iż na poszczególnych etapach stosowania prawa organowi administracji przysługują różne rodzaje swobody.
The article aims at focusing on some problems connected with an administrative recognition. Its sources seem to be of a fundamental importance. It goes without saying that the only possible source of such a recognition may be legislator’s authorization included into a legal act. Such authorization must be direct and clear. Another question touched upon in the article deals with the essence of an administrative recognition. It is shown in a situation when there exists a condition determined in the hypothesis of a legal norm in which an organ has a possibility to choose at least two legal consequences. Criteria of so-called “fuzzy notions” being authorization for administrative recognition seems to also have considerable importance from the perspective of the problems discussed in the article. Including such notions into legal acts gives an organ a certain kind of freedom. Nevertheless this freedom may not be equal to administrative recognition. In this scope applying of a certain model of the usage of law seems to be justified.
Opis
Słowa kluczowe
uznanie administracyjne , administrative recognition , pojęcia nieokreślone , norma prawna , wykładnia prawa , etapy stosowania prawa , upoważnienie do uznania administracyjnego , fuzzy notions , legal norm , interpretation of law , phases of the usage of law , authorization for administrative recognition
Cytowanie