Dopłaty kompensacyjne jako instrument wsparcia regionalnego rozwoju obszarów wiejskich Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Grzebyk, Bogumiła
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny jednego z instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) UE, jakim są dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych położonych na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na wybrane aspekty sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich w Polsce. Wśród regionów Polski, które skorzystały w największym stopniu na działaniu ONW znalazły się województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie, natomiast wynik ujemny uzyskały: opolskie, podkarpackie i dolnośląskie. Potwierdza to tezę, że dopiero relatywna wielkość wsparcia oraz indywidualne, regionalne relacje między zasobami pracy, ziemi i kapitału decydują o rozkładzie rozwoju regionalnego.
The present thesis attempts to estimate the influence of one of the common instruments of farming policy (WPR) of the EU which are countervailing charges for arable farms located in less-favoured areas on social-economic situation of rural areas of Poland. Regions which took the greatest advantage of ONW are provinces of Podlaskie, Warmińsko- -Mazurskie and Mazowieckie. On the other side are the provinces of Opolskie, Podkarpackie and Dolnośląskie. It confirms the concept that relative amount of support as well as individual, regional relations between work, land and capital resources determine the layout of regional development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 145–154