Studium nad zachowaniem się wybranych herbicydów w środowisku pól uprawnych

Abstrakt
Celem niniejszej pracy było ustalenie przebiegu wykładniczego zanikania linuronu, fluorochloridonu, metrybuzyny, oksyfluorofenu oraz pendimetaliny, substancji aktywnych (s.a) aktualnie zalecanych do odchwaszczania plantacji warzyw gruntowych. Badania polowe przeprowadzono na towarowych plantacjach warzyw gruntowych regionu płd.-wsch. Polski. Pozostałości herbicydów ekstrahowano w układzie rozpuszczalników aceton-dichlorometan, oczyszczano na kolumnie florisilowej oraz analizowano na chromatografie gazowym. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono trendy zmian pozostałości oraz okresy, po których nastąpi ich spadek o połowę (t1/2) oraz do poziomu stanowiącego 10% wartości początkowej (t1/10). Pobranie poszczególnych substancji wraz z żywnością oceniano przez porównanie z wartościami ADI i ARfD. Mediany okresów połowicznego zaniku fluorochloridonu, linuronu, metrybuzyny, oksyfluorofenu i pendimetaliny wynosiły odpowiednio 26, 27, 13, 34 i 50 dni, a 10% początkowych wartości ich pozostałości osiągnęły odpowiednio po 86, 89, 43, 112, 177 dniach. Pobranie linuronu, obliczone dla spożycia wynoszącego 0,19 kg marchwi, nie przekraczało 8,7% ADI dla dzieci i 1,8% ADI dla dorosłych a dla fluorochloridonu wynosiło odpowiednio 1,6% i 0,17% ADI. Jednorazowe pobranie linuronu i fluorochloridonu przy założonym spożyciu marchwi wynoszącym 1 kg obliczone dla najwyższych stwierdzonych pozostałości linuronu nie przekraczało 16,5% ARfD dla dzieci i 8,9% ARfD dla dorosłych, a dla fluorochloridonu wynosiło odpowiednio 3,3% i 16% ARfD.
The aim of the thesis is to determine the course of exponential decay of linuron, fluorochloridon, metribuzin, oxyfluorfen and pendimethalin, active substances currently recommended for the weeding of field vegetable plantations. Field studies were carried out on commodity plantations of ground vegetables in the south-eastern region of Poland. Herbicide residue was extracted into a solvent system of acetone-dichloromethane, purified on a florisil column, and analyzed using a gas chromatograph. On the basis of the obtained results there have been indicated the trends in residues and periods, followed by a decrease by half – live time (t1/2), and to a level that is 10% of the initial value (t 1/10). Collection of individual substances together with food was evaluated by comparing the values of the ADI and ARfD. The medians of half-live time loss of linuron, fluorochloridon, metribuzin, oxyfluorofen and pendimathalin were respectively 27, 26, 13, 34, 50 days and 10% of its value reached respectively after 89, 99, 43, 112, 177 days. In addition, collection of linuron, calculated for intake of 0.19 kg of carrots, does not exceed 8.7% of the ADI for children and 1.8% of the ADI for adults and for fluorochloridon was respectively 1.6% and 0.17% of the ADI, whereas single collection of linuron and fluorochloridon with the assumed consumption of carrots at a ratio of 1 kg calculated for the highest observed linuron residues did not exceed 16.5% of the ARfD for children and 8.9% of the ARfD for adults, and for fluorochloridon was 3.3% and 16% of the ARfD.
Opis
Słowa kluczowe
pozostałości , zanikanie , herbicydy , warzywa gruntowe , herbicides , residue , disappearance , field vegetables
Cytowanie