Zreformowany system ochrony zdrowia w kontekście funkcjonowania samorządu lokalnego. Studium analityczne na przykładzie powiatu jarosławskiego w latach 1991-2014

Abstrakt
W dysertacji podjęto teoretyczne analizy zależności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego. Zrealizowano je na bazie dokumentów prawnych, teoretycznych opracowań naukowych i zgromadzonych informacji statystycznych z zakresu interesującej problematyki badawczej. Szczegółowe analizy przeprowadzono na przykładzie powiatu jarosławskiego w latach 1991-2014. Podstawowy problem badawczy sprowadził się do pytania o miejsce systemu ochrony zdrowia w samorządności lokalnej, a przyjęte hipotezy badawcze pozwoliły na przetestowanie problemu badawczego. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Zgodnie z klasyczną metodologią badawczą w pierwszej kolejności zanalizowano systemy ochrony zdrowia w niektórych krajach Unii Europejskiej i w świecie; następnie - reformy systemu ochrony zdrowia oraz prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego i systemu ochrony zdrowia w Polsce, aby w końcowej części dociekań wskazać na ich społeczne i ekonomiczne zależności. Finalny, szósty rozdział pracy, wskazuje na perspektywę rozwoju i zmian w systemie ochrony zdrowia w powiecie jarosławskim.
The present dissertation addressed the theoretical analysis to diagnose dependency between healthcare system and local self-government. Analysis were based on legal references, theoretical scientific studies and statistical information concerning the researched issues. Detailed analysis were performed based on self-government Powiat of Jarosław between 1991 and 2014. The main research problem of the healthcare system placement in the functioning of self-government was stated, and applied research hypothesis allowed the conduction of research issues. The present thesis consists of six chapters. In accordance with classical research methodology, firstly the healthcare systems of selected EU and world countries were analyzed, furthermore – reforms of healthcare system and legal aspects of functioning of local self-governments and healthcare system in Poland were indicated with final chapters where social and economical dependencies were presented. The final, sixth chapter, concludes the future perspective of development and changes within healthcare system in Powiat Jarosław.
Opis
Słowa kluczowe
ochrona zdrowia , samorządność terytorialna , powiat jarosławski , healthcare , local self-government , Powiat Jarosław
Cytowanie