Analiza wpływu szczepienia BCG na częstość występowania oraz przebieg zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce

Abstrakt
Szczepionka przeciwko gruźlicy (Bacillus Calmette-Guérin, BCG) została wprowadzona 100 lat temu i jest nadal zalecana przez Światową Organizację Zdrowia w celu zapobiegania tej chorobie. Badania wykazały że szczepienie BCG może stymulować nieswoistą odpowiedź immunologiczną i zmniejszać częstość występowania niektórych chorób. Na początku pandemii choroby koronawirusowej postawiono hipotezę, że zachorowalność na COVID-19 może być mniejsza w krajach stosujących profilaktykę BCG. Próbując zweryfikować tą tezę, przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie na grupie 695 pracowników służby zdrowia w Polsce. Wszyscy uczestnicy badania mieli wykonaną próbę tuberkulinową, po której osoby z ujemnym wynikiem były randomizowane (w stosunku 1:1) i otrzymywały szczepionkę BCG lub placebo. Od tego momentu osoby te były poddawane trzymiesięcznej obserwacji pod kątem występowania objawów COVID-19 oraz analizie serologicznej. Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały zależności między rewakcynacją szczepionką BCG a zachorowalnością na COVID-19. Nie odnotowano również znamienności statystycznej między wynikami testu tuberkulinowego a ilością zachorowań na COVID-19. Jednocześnie wykazano znamiennie częstsze zachorowania na COVID-19 wśród pielęgniarek w porównaniu do osób wykonujących inne zawody medyczne. U 150 uczestników badania wykryto obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, natomiast stężenia przeciwciał nie różniły się znacząco między trzema badanymi grupami i nie wykazano istotności statystycznej.
The vaccine against tuberculosis (Bacillus Calmette-Guérin, BCG) was introduced 100 years ago and is still recommended by the World Health Organization to prevent the disease. Studies have shown that BCG vaccination can stimulate a non-specific immune response and reduce the incidence of certain diseases. At the beginning of the coronavirus disease pandemic, it was hypothesized that the incidence of COVID-19 might be lower in countries using BCG prophylaxis. To verify this thesis, a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study was conducted on a group of 695 healthcare workers in Poland. All study participants had a tuberculin test, after which those with a negative result were randomized (in a 1:1 ratio) to receive BCG vaccine or placebo. From that point on, the subjects were followed up for three months for COVID-19 symptoms and serologic analysis. The results of the study showed no correlation between BCG revaccination and COVID-19 incidence, and there was no statistical significance between the results of the tuberculin test and the amount of COVID-19 incidence. At the same time, a significantly higher incidence of COVID-19 was shown among nurses compared to those in other medical professions. Anti-SARS-CoV-2 antibodies in the IgG class were detected in 150 study participants, while antibody concentrations did not differ significantly between the three study groups and no statistical significance was demonstrated.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR - 84 s.
Słowa kluczowe
BCG , COVID-19 , SARS-CoV-2 , szczepienia , odporność wytrenowana , vaccines , trained immunity
Cytowanie