Dlaczego słowo Murzyn jest dziś obraźliwe? Rozważania historyka języka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Paluszak-Bronka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono rozwój słowa Murzyn od czasów najdawniejszych po współczesne po to, by uargumentować tezę, że wyraz ten, obarczony złymi konotacjami już w średniowieczu, poniża i obraża. Świadczą o tym już jego dziewiętnastowieczne użycia w znaczeniu ‘niewolnik, sługa’. Obecnie dla wielu, głównie młodych ludzi, straciło ono swoje pierwotne znaczenie i jako synonim wyrazów: bambo, bambus, asfalt, syfiarz, brudas, złodziej, gangster, niewolnik, prostak kojarzy się z zacofaniem, prymitywizmem, zezwierzęceniem, bandytyzmem. Używane jako obraźliwe nazwanie, służące deprecjacji, jest narzędziem agresji werbalnej.
In the article I discuss the development of the word Murzyn [eng. Nigger] from the earliest times up to the present in order to prove the thesis that the word, burdened with bad connotations in the Middle Ages, is humiliating and offensive today. This is evidenced by nineteenth-century uses in the sense of ‘slave, servant’. Today, for many, especially young people, it has lost its original meaning, and as the synonym of the words: bambo, bambus [bamboo], asfalt [asphalt], syfiarz [sloven], brudas [slob], złodziej [thief], gangster [gangster], niewolnik [slave], prostak [gaby] is associated with backwardness, primitiveness, animalization and banditry. It is used as an offensive term for depreciation, being often a tool of verbal aggression.
Opis
Słowa kluczowe
Murzyn , znaczenie słowa , określenie / słowo obraźliwe , historia języka , Nigger , word meaning , an offensive term / word , history of language
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 480–491