Samoocena wyznacznikiem skłonności do występowania uzależnień od ćwiczeń siłowych wśród osób trenujących sporty sylwetkowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Skowron, Ryszard
Zieliński, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Labilna samoocena nie jest wyraźnym czynnikiem wskazującym na uzależnienie od ćwiczeń, jednak może być dobrym predyktorem do oceny ryzyka uzależnienia od treningu sportowego [3]. Celem przeprowadzonych badań było uchwycenie zależności pomiędzy poziomem samooceny ogólnej i skłonnością do uzależnienia od ćwiczeń sił owych wśród osób trenujących sporty sylwetkowe. Eksploracji powyższej korelacji dokonano w kontekście płci osób badanych, ich wieku oraz długości stażu treningowego. Badaniem objęto 150 osób, w tym 74 kobiety i 76 mężczyzn trenujących sporty sylwetkowe. Do zebrania wyników badań wykorzystano Skalę Samooceny Rosenberga w adaptacji M. Łaguny, K. Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowskiej [14] oraz Skalę Uzależnienia od Ćwiczeń (Exercise Dependence Scale-21 Manual) [11]. Uzyskane wyniki sugerują, że u osób trenujących sporty sylwetkowe zauważalne są różnice w skłonności do występowania uzależnień od ćwiczeń siłowych w grupach zróżnicowanych pod względem płci i długości stażu treningowego. Nie udało się potwierdzić głównej hipotezy dotyczącej związku pomiędzy obniżoną samooceną ogólną i większym ryzykiem uzależnienia od ćwiczeń siłowych oraz hipotezy dotyczącej zależności pomiędzy wiekiem i uzależnieniem od ćwiczeń siłowych.
Labile self-esteem is not a clear predictor of exercise addiction, but it may be a good predictor for assessing the risk of addiction to athletic training.[3] The purpose of this study was to capture the relationship between the level of general self-esteem and the propensity for exercise addiction among individuals training in bodybuilding sports. The exploration of the above correlation was done in the context of the gender of the subjects, their age and length of training experience. The study involved 150 people, including 74 women and 76 men, training in bodybuilding sports. The Rosenberg Self-Esteem Scale adapted by M. Łaguna, K. Lachowicz-Tabaczek and. Dzwonkowska [14] and the Exercise Dependence Scale-21 Manual [11]. The results suggest that there are noticeable differences in the propensity for exercise addiction among groups differing in gender, length of training experience, and in individuals training in bodybuilding sports. The main hypothesis on the relationship between lowered general self-esteem and higher risk of strength training addiction and the hypothesis on the relationship between age and strength training addiction could not be confirmed.
Opis
Słowa kluczowe
uzależnienie , samoocena , sporty sylwetkowe , trening siłowy , addiction , self-esteem , bodybuilding , strength training
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 22-34