Innowacyjność sektora MŚP w Polsce: problemy i perspektywy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Oksanych, Oleksandr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pośród wyzwań polskiej gospodarki szczególne miejsce zajmuje zapewnienie wysokiej dynamiki rozwoju. Jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ na ten wzrost, jest innowacyjność gospodarki. Polska należy do krajów z umiarkowanym poziomem innowacyjności, dla których, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, innowacyjność ma większy wpływ na wzrost PKB, aniżeli dla krajów-liderów innowacyjności. W szeregu determinantów innowacyjności znaczącą rolę odgrywa zaangażowanie w działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. W zakresie generowania innowacji, wsparcia działalności innowacyjnej, szczególnie na etapie B+R, MŚP ma określoną przewagę nad dużymi firmami. W gospodarce polskiej udział małych i średnich firm jest dość duży, jednak wykorzystanie ich potencjału dla wzrostu innowacyjności gospodarki napotyka pewne bariery. Lektura naukowej literatury i raportów z badań sondażowych skłaniają do wniosku, że są to przeważnie zewnętrzne bariery o charakterze makroekonomicznym, instytucjonalnym i administracyjno-prawnym. Z innej strony, problemem jest również kreowanie proinnowacyjnych postaw przedsiębiorców. Radykalny wzrost innowacyjności małych i średnich firm wymaga kreowania i realizacji efektywnej krajowej polityki innowacyjnej w celu stworzenia sprzyjających działalności innowacyjnej warunków oraz wprowadzenie zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. Szczególnie ważnym czynnikiem jest poszukiwanie efektywnych form i mechanizmów wykorzystania potencjału uczelni wyższych i budowa ich współpracy z biznesem przez uruchomienie małych średnich firm z ich udziałem. Pomimo tego dla polskich małych i średnich firm priorytetowymi kierunkami wzrostu innowacyjności są: tworzenie i rozwój sieci współpracy z udziałem MŚP, rozwój systemu informacji i promocji innowacji, wsparcie infrastrukturalne; stosowanie rozwiązań platformowych.
Among the challenges of the Polish economy, it is particularly important to ensure high dynamics of development. One of the most important factors affecting this growth is the innovation of the economy. Poland belongs to countries with a moderate level of innovativeness, for which, according to the results of research carried out, innovation has a greater impact on GDP growth than for countries that are leaders of innovation. For a number of determinants of innovation, the involvement in innovative activity of small and medium enterprises plays a significant role. As far as generating innovation, and the support for innovative activities, especially at the R & D stage,are concerned, SMEs have certain advantages over large companies. In the Polish economy, the share of small and medium-sized enterprises is quite large. However, the use of their potential for the growth of innovativeness of the economy faces certain barriers. Reading the scientific literature and reports from surveys leads to the conclusion that these are usually external barriers of a macroeconomic, institutional and administrative-legal nature. On the other hand, pro-innovative attitudes of entrepreneurs should be created. Due to the radical increase in innovativeness of small and medium enterprises it is necessary to create and implement an effective national innovation policy in order to create favorable conditions for innovative activity and introduce changes in the education and higher education system. It is particularly important to look for effective forms and mechanisms to use the potential of universities and build their business cooperation by launching small medium-sized companies with their participation. Apart from that, for Polish small and medium-sized enterprises, the priority directions of innovation growth are: creation and development of a cooperation network with the participation of SMEs, development of an information and innovation promotion system, and infrastructural support; application of platform solutions.
Opis
Słowa kluczowe
MŚP , innowacyjność , rozwój gospodarczy , SME , innovativeness , economic development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 351–363